سال ورود نام رشته نام خانوادگي نام ترم کد آموزشي رديف
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي منابع طبيعي شيلات ايمني تملي اميد 14002 401216001 1
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي توليدات دامي عطائي اسطلخ جاني ياسر 14002 401215002 2
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي توليدات دامي خواس ميلاد 14002 402215003 3
1400 کارشناسي ناپيوسته مهندسي  محيط زيست رستمي ناوان مددعلي 14002 402214003 4
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي منابع طبيعي شيلات سرپناه رحمان 14002 991216001 5
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي توليدات دامي محمدي ششکل مسعود 14002 992215001 6
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي توليدات دامي مظفري مهدي 14002 992215002 7
1399 کارشناسي ناپيوسته مهندسي  محيط زيست پيشروطولي سجاد 14002 992214009 8