سال ورود نام رشته نام خانوادگي نام کد آموزشي رديف
1400 کارشناسي حسابداري کوچکي دليوند اميرحسين 401237034 1
1400 کارشناسي حسابداري عاشوري وانگاه کيميا 401237030 2
1400 کارشناسي حسابداري مشت اهني خطيباني نرگس 401237038 3
1400 کارشناسي حسابداري گياهي خميران زهرا 401237035 4
1400 کارشناسي حسابداري سواري پور رحيم 401237027 5
1400 کارشناسي حسابداري سواري پور رحمان 401237026 6
1400 کارشناسي حسابداري ملازاده نفوتي علي 401237020 7
1400 کارشناسي حسابداري احمدي کيميا 401237021 8
1400 کارشناسي حسابداري داوري انسيه 401237041 9
1400 کارشناسي حسابداري رمضاني دشتميان عارفه 401237005 10
1400 کارشناسي حسابداري سيابي کوهستانق ريحانه 402237042 11
1400 کارشناسي حسابداري قنادسليقه هليا 402237043 12
1400 کارشناسي حسابداري معاني جو مهدي 402237044 13
1400 کارداني پيوسته علمي کاربردي حسابداري بازرگاني اميري ناصر 401223002 14
1400 کارداني پيوسته علمي کاربردي حسابداري بازرگاني کريمي طالش فاطمه 401223016 15
1400 کارداني پيوسته علمي کاربردي حسابداري بازرگاني رسوليان عسل 401223009 16
1400 کارداني پيوسته علمي کاربردي حسابداري بازرگاني پورمهدي تازه ابادي مليکا 401223005 17
1400 کارداني پيوسته علمي کاربردي حسابداري بازرگاني موسي زاد زهرا 401223021 18
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري احمدي جيلداني فرشيد 401212001 19
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري ازادي محمدرضا 401212002 20
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري اقبالي کهنه گورابي کاظم 401212003 21
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري باوفا سارا 401212004 22
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري پورباقر سروش 401212005 23
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري پوررزاز زينب 401212006 24
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري رحيمي مسلم 401212008 25
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري عليزاده علي 401212009 26
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري قره داغي زينب 401212010 27
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري کريمي مهويزاني حسن 401212011 28
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري محمدپور مجيد 401212013 29
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري محمدخواه زهرا 401212014 30
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري مردعلي زاده ابي بيگلو طناز 401212016 31
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري بالاد سيدحمزه 402212018 32
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري بشردوست سياهمرد شعيب 401212017 33
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري رضائي اميرحسين 402212021 34
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري شريفي سعيد 402212022 35
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري صدقي بلسکله ابراهيم 402212023 36
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري صفرپور محسن 402212024 37
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري صيادي محسن 401212018 38
1400 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري يوسفي پورکله سري مجيد 402212026 39
1399 کارشناسي حسابداري پورعباس دولت اباد پرتو 991237003 40
1399 کارشناسي حسابداري قنبري عادل محمدرضا 991237012 41
1399 کارشناسي حسابداري شهبازي جفرودي حنانه 991237008 42
1399 کارشناسي حسابداري لطف رعنايي اميرحسين 991237013 43
1399 کارشناسي حسابداري رجبي سحر 991237005 44
1399 کارشناسي حسابداري علي اکبري مهديه 991237017 45
1399 کارشناسي حسابداري کيوان نژاد مهدي 991237015 46
1399 کارشناسي حسابداري زارع خوش چهره موعود 991237007 47
1399 کارشناسي حسابداري رهنماي چونچناني فاطمه 991237006 48
1399 کارشناسي حسابداري عبادي خطبه سرا فراهيم 991237016 49
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري طاعتي لشمرزمخي ارمين 991212002 50
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري حسني پرورسياوزاني محمدرضا 991212001 51
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري موسوي سيده نگين 992212018 52
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري فرجي پورگيل چالان شقايق 992212012 53
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري رمضانعلي نياصياد ميثم 992212007 54
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري حقيقي هوشيار 992212006 55
1399 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري پوررزاز سميه 992212004 56
1398 کارشناسي حسابداري اسدي عليرضا 982237509 57
1398 کارشناسي حسابداري راجبي صياد محدثه 982237502 58
1398 کارشناسي حسابداري طالع سندياني رضا 981237004 59
1398 کارشناسي حسابداري طاهري شکيبا 981237005 60
1398 کارشناسي حسابداري عيوضي مقدم مبين 981237006 61
1398 کارشناسي حسابداري نظمي سنگاچيني مهرناز 981237008 62
1398 کارشناسي حسابداري صالحي نژاد گيل چالان امين 982237506 63
1398 کارشناسي حسابداري زراعتي سندياني محمدرضا 981237002 64
1398 کارشناسي حسابداري زمين پيما زينب 981237003 65
1398 کارشناسي حسابداري نياري نيارق مهدي 982237503 66
1398 کارشناسي حسابداري حق پرست دنيا 981237501 67
1398 کارشناسي حسابداري نوروزي فتاتوئي مينا 982237501 68
1398 کارشناسي حسابداري جعفري نژاد نرگسي پرهام 982237504 69
1398 کارشناسي حسابداري قايق پيماي بحري عرشيا 982237507 70
1398 کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري سليمي مقدم شادمان 982212502 71