سال ورود نام رشته نام خانوادگي نام کد آموزشي رديف
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي قوي قلب صياد راهبه 401231064 1
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي صيامي مهدي 401231057 2
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي کريمي مرصاد 401231067 3
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي محمدوند ارين 401231070 4
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي محمودي شهرستاني معصومه 401231071 5
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي معاني جو فاطمه 401231072 6
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي مهرابي کپورچال محمدعرفان 401231077 7
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي هادي زاده گورابي زينب 401231086 8
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي همزادحقيقي ماهان 401231087 9
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي يعقوبي عليرضا 401231088 10
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي کارجوکسمائي محمد 401231065 11
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي صفري خيلگاوان فرهاد 401231056 12
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي سيدلولماني سيدحسين 401231045 13
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي سليماني ملايوسف مائده 401231044 14
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي سليماني چالکر سعيد 401231043 15
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي سفيدروح نغمه 401231042 16
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي زارع پورچوکامي مهشيد 401231039 17
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي رضائي مبين 401231038 18
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي دورزن محمدجعفر 401231035 19
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي دورزن اميرمهدي 401231034 20
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي دواتگر طاهره 401231032 21
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي خدمتگذارچوکامي معصومه 401231028 22
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي خاکپوري کويشاهي خديجه 401231027 23
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي حيدري چهارده پارسا 401231026 24
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي اسمعيل زاده رودسري محمدرضا 402231090 25
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي بهاردر سيده محدثه 402231091 26
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي حسين پور اميرمحمد 402231092 27
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي رنجبرمرزدشتي زهرا 402231094 28
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي طالبي شيل سر سيده زهرا 402231096 29
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي فدائي دروگراباتري شقايق 402231097 30
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي کريميان فاطمه 402231098 31
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي نامورکلوير فاطمه 402231099 32
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي ابدي کيانا 401231001 33
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي احمدي کته سري رضا 401231004 34
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي اسدالهي محبوبيان ارتين 401231006 35
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي ايماني حميدرضا 401231009 36
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي بخشنده زينب 401231011 37
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي پسنديده ماسوله رعنا 401231014 38
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي توپچي نژاد نازنين 401231018 39
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي جمالي مطلق اباتري رضا 401231020 40
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي جهاني ديارجاني محدثه 401231021 41
1400 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي حق پرست محمد 401231025 42
1400 کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني کريمي سياه اسطلخي معين 402226013 43
1400 کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني پورمهدي حسن کياده شهاب 401226004 44
1400 کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني پورابراهيمي چوکامي معصومه 401226011 45
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي خوشکنار عليرضا 402222011 46
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي نژادپرست کژدهي فروزان 402222013 47
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي اسدپورمزرعه حسن 401222001 48
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي ساماني فر محسن 401222006 49
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي حسن پور علي 401222005 50
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي پوراقايار کوروش 401222003 51
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي افروزي چهارده مهدي 401222002 52
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي کارجويان محمدعلي 401222008 53
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي صيامي ميلاد 401222007 54
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي محمودپورشهرستاني اميرحسين 401222009 55
1400 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي نظرمحمدي ميعاد 401222010 56
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي ايماني ليجائي مبينا 991231056 57
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي يحيائي زاده چوکامي عرفان 991231055 58
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي پروين علي اباد ارژنگ 992231060 59
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي حسني خشک اسطلخي محمدرضا 992231061 60
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي شجري گورابي اميرحسين 992231062 61
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي غلامي خليل محله مهدي 991231057 62
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي قايقران نصرالهي سيروس 992231065 63
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي محمدي محمد 992231066 64
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي پرورش خواه سولماز 992231059 65
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي هوشيدر مريم 991231054 66
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي يزداني شاهخالي مهلا 991231058 67
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي پسنديده لله کائي کبري 991231007 68
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي درخشان نازنين 991231016 69
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي رمضانيان دره پشتي مبينا 991231019 70
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي روشني نژادشالکوهي فاطمه 991231020 71
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي شافعي ميلاد 992231001 72
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي شعبان زاده رودپشت عليرضا 991231025 73
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي عبداللهي کيوان 991231029 74
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي عزمي فرهام 991231031 75
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي علائي خيارک محمدرضا 991231032 76
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي غريب خلخال درنا 991231033 77
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي غني پور سروش 991231034 78
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي فروتن پشتيري مصطفي 991231036 79
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي قديري نژادمقدم علي 991231037 80
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي قرباني هنده خاله مريم 991231038 81
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي کوچکي نژادساداتي مهسا 991231040 82
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي محمدي محمدسالار 991231041 83
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي مشرقي کپورچالي زهرا 991231044 84
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي مقامي نيلوفر 991231045 85
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي موسوي زاده شاه وير سيده فاطمه 991231046 86
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي ناوورنويري نگين 991231050 87
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي نجاتي برکادهي پريسا 991231051 88
1399 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي نعمتي چوکده مريم 991231052 89
1399 کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني نباتي اميرحسين 992226029 90
1399 کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني مشهورابکنار عبدالخالق 991226028 91
1399 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي پوريوسفي تسيه رمضان 992222006 92
1399 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي خانه دارکلوير عليرضا 992222009 93
1399 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي ذاکري چپرپردي مصطفي 992222011 94
1399 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي عشقي گيلوان عليرضا 992222012 95
1399 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي قلي پور سينا 992222013 96
1399 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي ملائي قره حاجلو اميرحسين 992222014 97
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي ايمان پورازاد عليرضا 981231009 98
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي راجعي پورچوکامي مهدي 981231501 99
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي مرجب نوژا 981231034 100
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي کنعاني خاجاني فاطمه 981231031 101
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي کمالي ميان رزي شکوفه 981231030 102
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي قربان زاده سوگند 981231027 103
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي علافي نوويري محمدرسول 981231026 104
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي عباسي مصردشتي ابراهيم 981231025 105
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي شوشتري مقدم ايمان 982231502 106
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي سراج زاهدي فاطمه 981231019 107
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي رمضاني شالکه شيوا 981231017 108
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي رستمي صديقه 981231015 109
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي حدادي رضا 981231012 110
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي عابد مسرورخواه سبحان 981231512 111
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي قربان زاده راستين 981231510 112
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي لطفي شميمه 981231508 113
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي صياد سروري ايرج 982231508 114
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي صياد طلايي فرحناز 981231506 115
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي ميري سيد امير حسين 982231506 116
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي فيض بخشيان فراز 982231503 117
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي معما امير 981231507 118
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي پرکار لاکتائي کيان 982231510 119
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي پرنيان محمد 981231502 120
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي تاتينا اميرحسين 981231504 121
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي رهنماسنگاچين مهدي 981231503 122
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي نوروزي ارمان 982231507 123
1398 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي خداداديان نوير حميدرضا 982231505 124
1398 کارداني کارداني پيوسته تربيت بدني ربيع زادسنگاچين عليرضا 981226011 125
1398 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي علاقمند رضا 982222502 126
1398 کارشناسي ناپيوسته علوم ورزشي رمضاني علي 981222014 127
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي کريمي پيرانلو اميررضا 971231023 128
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي عاشوري مهسا 971231019 129
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي مرادي غزل 971231027 130
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي ستوده کوزه گراني سوگند 971231016 131
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي پورموسي بيک زاده محله معصومه 971231008 132
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي بخشي فروغ 971231005 133
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي الاده سيدمحمدقاسم 971231003 134
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي نوروزي کوره جان زهرا 971231033 135
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي نظافت رحيم ابادي سارا 971231032 136
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي مسرتي گورابجيري مريم 971231028 137
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي ديندار رضا 972231501 138
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي قريشي درو سيدپوريا 972231502 139
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي رفيعا بهاره 971231501 140
1397 کارشناسي پيوسته علوم ورزشي ضيابخش طالمي رضا 971231017 141