سال ورود نام رشته نام خانوادگي نام کد آموزشي رديف
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي پرج احمد 401221002 1
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي جهاني برون جهانگير 401221003 2
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي ميلابي مرضيه 402221026 3
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي مرادي راد صادق 402221025 4
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي عابدين پورياسوري يلدا 402221024 5
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي صفدري ليلا 402221023 6
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي سراج عليرضا 402221022 7
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي رضائي مجتبي 402221021 8
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي حيدري علي 402221019 9
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي حسين پور وحيد 402221017 10
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي حاجي حسني مهدي 402221016 11
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي چلبي ابوالقاسم 402221015 12
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي سکاکي يان سيدجلال 401221006 13
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي شاه حسيني علي 401221007 14
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي شهيدي مزرعه شيخ سيدمحمد 401221008 15
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي عابديني بهمن 401221009 16
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي محسني صالحي منفرد سيدمحمد 401221010 17
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي مصطفوي سيدعرفان 401221012 18
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي بهزادي پيشکناري عباس 402221013 19
1400 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي بوه خاني واحد 402221014 20
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي بيک لر حميدرضا 992221038 21
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي بنابي فرد محمدباقر 991221003 22
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي ملکي اباصلت 992221048 23
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي محمدي رمضاني افشار 992221047 24
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي لطفي لقمان 992221046 25
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي موسوي خرف سيدعلي 992221049 26
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي رمضان نژاد بهروز 992221042 27
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي حبيبي اسکول رسول 992221041 28
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي جعفري مهدي 992221040 29
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي پرندي اقکند يعقوب 992221039 30
1399 کارشناسي ناپيوسته بهداشت مواد غذايي سلطاني پسکوهاني اميدعلي 992221043 31