ترم دوم عمران- کارشناسی ناپیوسته

محاسبات عددی

طراحی و معماری و شهرسازی

مقررات ملی ساختمان

مکانیک سیالات و هیدرولیک

راهسازی و روسازی

مکانیک ساختمان

روش های مرمت ابنیه

ترم چهار عمران- کارشناسی ناپیوسته

ایمنی کارگاه

اجرای سازه های بتنی

قالب و قالب بندی

تولید صنعتی ساختمان

تکنولوژی و بازرسی جوش

قرار دادها و مبانی حقوقی

فناوری های نوین ساختمان

مهندسی مواد

کار اموزی