ترم سوم معماری- کارشناسی ناپیوسته

طراحی معماری4

 

 

آشنایی با مرمت و ابنیه

روش های طراحی و تولید صنعتی

سر فصل درس روش های طراحی و تولید صنعتی

لیست دانشجویان درس روش های طراحی و تولید صنعتی

مبانی نظری معماری

سازه های بتنی

کاربرد نرم افزار ترسیمی

سر فصل درس ارائه معماری به کمک رایانه

لیست دانشجویان درس ارائه معماری به کمک رایانه

تنظیم شرایط محیطی 2

سرفصل درس تنظیم شرایط محیطی

لیست دانشجویان درس تنظیم شرایط محیطی

ترم چهار معماری- کارشناسی ناپیوسته

طراحی معماری 5

سر فصل درس طرح 5

لیست دانشجویان درس طرح 5

تحلیل فضای شهری

سر فصل درس تحلیل فضای شهری

لیست دانشجویان درس تحلیل فضای شهری

فهرست