ترم سوم معماری- کارشناسی ناپیوسته

 

روش های طراحی و تولید صنعتی

برنامه زمانی:

سر فصل درس روش های طراحی و تولید صنعتی

لیست دانشجویان درس روش های طراحی و تولید صنعتی

 

کاربرد نرم افزار ترسیمی

برنامه زمانی: دوشنبه ساعت 11-13 آتلیه2

سر فصل درس ارائه معماری به کمک رایانه

لیست دانشجویان درس ارائه معماری به کمک رایانه

تنظیم شرایط محیطی 2

برنامه زمانی: شنبه ساعت 11-9:30آتلیه2

سرفصل درس تنظیم شرایط محیطی

لیست دانشجویان درس تنظیم شرایط محیطی

ترم چهار معماری- کارشناسی ناپیوسته

طراحی معماری 5

برنامه زمانی: سه شنبه ساعت 8-12 آتلیه2

سر فصل درس طرح 5

لیست دانشجویان درس طرح 5

تحلیل فضای شهری

برنامه زمانی: یکشنبه ساعت -15:3014 آتلیه1

سر فصل درس تحلیل فضای شهری

لیست دانشجویان درس تحلیل فضای شهری