ترم سوم معماری

تمرین معماری 2

برنامه زمانی: چهارشنبه ساعت 8-10 آتلیه2

سر فصل درس تمرین معماری

لیست دانشجویان درس تمرین معماری

 

ایستایی 1

برنامه زمانی: شنبه ساعت 12:30-14 آتلیه2

سر فصل درس ایستایی- استاتیک

لیست دانشجویان درس ایستایی

 

عناصر و جزییات ساختمانی

برنامه زمانی: یکشنبه ساعت 10:45-12:15 آتلیه1

سر فصل درس عناصر و جزییات ساختمانی

لیست دانشجویان درس عناصر جزییات ساختمانی

 

تنظیم شرایط محیطی

برنامه زمانی: شنبه ساعت 11-9:30 آتلیه2

سرفصل درس تنظیم شرایط محیطی

لیست دانشجویان درس تنظیم شرایط محیطی

 

نقشه برداری

برنامه زمانی:

سر فصل درس نقشه برداری

لیست دانشجویان درس نقشه برداری

 

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای

برنامه زمانی: دوشنبه ساعت 11-13 آتلیه2

سر فصل درس ارائه معماری به کمک رایانه

لیست دانشجویان درس ارائه معماری به کمک رایانه

آشنایی با مقررات ملی ساختمان

برنامه زمانی: شنبه ساعت 8-9:30 آتلیه2

ترم چهار معماری

طراحی معماری1

برنامه زمانی: چهارشنبه ساعت 8-10 آتلیه2

سر فصل درس طرح معماری 1

لیست دانشجویان درس طرح معماری 1

طراحی فنی ساختمان

برنامه زمانی: یکشنبه ساعت 10:45-12:15 آتلیه1

سر فصل درس عناصر و جزییات ساختمانی(طراحی فنی)

لیست دانشجویان درس عناصر جزییات ساختمانی(طراحی فنی)

متره و برآورد

برنامه زمانی: یکشنبه ساعت 14:30-16 آتلیه1

 

ایستایی2

برنامه زمانی: شنبه ساعت 12:30-14 آتلیه2

سر فصل درس ایستایی- استاتیک

لیست دانشجویان درس ایستایی

 

آشنایی با معماری اسلامی 1

برنامه زمانی: یکشنبه ساعت9_10:30 آتلیه1

سر فصل درس معماری اسلامی

لیست دانشجویان درس معماری اسلامی