هدف کلی : آموزش اصول حفاظت در برابر برق ،پیشگیری از خطرات برق گرفتگی و نجات فرد آسیب دیده و استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی

 

سرفصل جلسات

تعاریف :خطر (ریسک)،خطرات کار با برق،عوامل در معرض خطر جلسه اول
شناخت خطرات برق جلسه دوم
شناخت روشهای جلوگیری و ایمن سازی از برق گرفتگی و خطرات آن جلسه سوم
راههای کاهش خطر(آموزش فنی –تجهیزات محدود کننده و حفاظت ) جلسه چهارم
ابزار ایمنی: فردی ،گروهی جلسه پنجم
خاموشی:تعاریف اولیه (بی باری ،بی برقی) جلسه ششم
انواع خاموشی ،مراحل اجرایی خاموشی خواسته جلسه هفتم
ایمنی از دیدگاه حقوقی جلسه هشتم
تعاریف HSE جلسه نهم
انواع برق گرفتگی و اثرات آن روی بدن جلسه دهم
روشهای نجات مصدوم در محیط های صنعتی  مخصوصا برق گرفتگی و سوختگی جلسه یازدهم
امداد فرد برق گرفته(فیزیولوژی بدن) جلسه دوازدهم
شناخت اولیه تجهیزات ایمنی برق و استاندارد های اجرایی جلسه سیزدهم
آشنایی با کمکهای اولیه به فرد آسیب دیده جلسه چهاردهم
آشنایی با تجهیزات تست و بی برقی شبکه جلسه پانزدهم
کار با دستگاه میگر و ارت سنج

ارائه سمینار در خصوص سیستم های ارت و صاعقه گیر ساختمان های بزرگ

جلسه شانزدهم