مباحث درس لیمنولوژی1 (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست ):

جلسه 1 لیمنولوژی در سیستم علوم طبیعی،

 

جلسه 2 ساختمان و خواص فیزیکی آب
جلسه 3 وزن مخصوص
جلسه 4 چسبندگی و جاذبه ذرات کشش سطحی
جلسه 5 لزوجت کینماتیک
جلسه 6 خصوصیات گرمایی
جلسه 7 کلیمای تابش،
جلسه 8 شرایط گرمایی دریاچه ها
جلسه  9 منشا تشکیل دریاچه ها
جلسه 10 آبهای جاری
جلسه 11 حرکات آبهای جاری
جلسه 12 شوری آبهای جاری
جلسه 13 منطقه بندی آبهای جاری
جلسه 14 موجودات زنده آبهای جاری
جلسه 15
جلسه 16

 

مباحث درس ميکروبيولوژی عمومی  (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست ):

 

جلسه 1 تاريخچه ميکروبيولوژی

 

جلسه 2 طبقه بندی ميکروارگانيسم ها ، طبقه بندی تاکسونومی
جلسه 3 ، آشنایی با اصطلاحات ميکروبيولوژی

 

جلسه 4 عوامل موثر بر رشد و تکثير ميکروارگانيسم ها،

 

جلسه 5 خواص و اعمال باکتریها

 

جلسه 6 رنگ آمیزی میکروبها

 

جلسه 7 انواع محيط‌هاي كشت و نحوه تهيه آنها ، تقسيم‌بندي محيط‌هاي كشت از نظر تركيبات سازنده

 

جلسه 8 ميکروبيولوژی و بهداشت مواد غذایی

 

جلسه  9 سالم سازی شیر و سرکه

 

جلسه 10 ميکروبيولوژی سیلوها

 

جلسه 11 ميکروبيولوژی آبها

 

جلسه 12 ميکروبيولوژی خاک

 

جلسه 13 پرسش و پاسخ کلاسی
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16

 

مباحث درس فیزیولوژی جانوری (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست ):

 

جلسه 1 انرژی در جانوران (منبع، تعادل، ذخیره، مصرف)
جلسه 2 اجزاء سلول جانوری و اعمال فیزیولوژیکی هر یک
جلسه 3 فیزیولوژی تغذیه (اجزاء غذا، هضم، جذب غذا، اعضاء گوارشی مهره داران)
جلسه 4 فیزیولوژی تنفس (اصول فیزیکی تنفس، تنفس جلدی، تنفس شش)
جلسه 5 فیزیولوژی دستگاه گردش خون (تقسیم مواد در بدن، گازهای تنفسی، هموگلوبین)
جلسه 6 فیزیولوژی دستگاه دفع (عمل دفع، مهمترین مواد دفعی)
جلسه 7 تنظیم یون
جلسه 8 تنظیم pH
جلسه  9 تنظیم قند خون
جلسه 10 تنظیم حرارت
جلسه 11 قوای ادراکی
جلسه 12 رفتار حیوانات (کسب، ذخیره، به کارگیری اطلاعات، یادگیری، غریزه، عکس العمل)
جلسه 13 فیزیولوژی اندامهای حرکتی
جلسه 14 فیزیولوژی اعصاب
جلسه 15 عملیات اختصاصی فیزیولوژیک (تولید الکتریسیته، تغییر رنگ)
جلسه 16 عملیات اختصاصی فیزیولوژیک (تولید نور، تنظیم گاز)

 

 

مباحث درس انسان و محیط زیست (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست ):

جلسه 1 جمعیت و متغیرهای جمعیتی: تراکم، زاد و ولد، مرگ و میر
جلسه 2 جمعیت و متغیرهای جمعیتی: باروری، امید به زندگی، جدول حیات
جلسه 3 جمعیت و متغیرهای جمعیتی: رشد جمعیت و تخمین آن
جلسه 4 جمعیت و متغیرهای جمعیتی: هرمهای رشد جمعیت، مرزهای رشد جمعیت
جلسه 5 جمعیت و متغیرهای جمعیتی: منحنیهای رشد جمعیت، تاریخچه رشد جمعیت
جلسه 6 جمعیت و متغیرهای جمعیتی: عوامل موثر در رشد جمعیت
جلسه 7 نظریه های جمعیتی
جلسه 8 تبعات افزایش بی رویه جمعیت: بحران محیط زیست
جلسه  9 تبعات افزایش بی رویه جمعیت: سوء تغذیه، کاهش سطح زندگی
جلسه 10 مهاجرت
جلسه 11 امکانات تامین نیازمندیهای اساسی انسان: تامین مواد غذایی
جلسه 12 امکانات تامین نیازمندیهای اساسی انسان:تامین آب شیرین
جلسه 13 امکانات تامین نیازمندیهای اساسی انسان: تامین انرژی
جلسه 14 امکانات تامین نیازمندیهای اساسی انسان: تامین مواد معدنی
جلسه 15 سیاست تنظیم خانواده
جلسه 16 لزوم کنترل بی رویه جمعیت

 

 

 

 

مباحث درس هوا و اقلیم شناسی (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست ):

جلسه 1 ماهیت اتمسفر، بیلان انرژی اتمسفر
جلسه 2 دمای هوا، رطوبت آب و بخار در اتمسفر
جلسه 3 هوای پایدار و ناپایدار
جلسه 4 مه، ابر و طوفانها، فشار اتمسفر
جلسه 5 تئوری و مشاهده باد
جلسه 6 سیکلن، آنتی سیکلن و بادهای محلی
جلسه 7 بادهای سیاره ای و گردش کلی اتمسفر
جلسه 8 توده های هوا و جبهه ها
جلسه  9 تفسیر و تجزیه داده های جوی
جلسه 10 کاربرد داده های جوی
جلسه 11 سازنده های اقلیم (عرض جغرافیایی، توپوگرافی، جنس زمین و …)
جلسه 12 خشکی و بر آورد آن
جلسه 13 فرآیندهای آماری داده های هواشناسی برای استخراج پارامترهای اقلیمی
جلسه 14 بازسازی آمار، جستجوی گرادیانها
جلسه 15 استفاده از مدلها، اصول طبقه بندیهای اقلیمی با تاکید بر بیلان آبی
جلسه 16 جغرافیای اقلیمی ایران

 

 

مباحث درس بهسازی طبیعت و محیط زیست  (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست ):

جلسه 1 مقدمه بهسازی طبیعت و محیط زیست
جلسه 2 اصل حفظ مناظر
جلسه 3 جنگل و درختها
جلسه 4 پراکنش جنگلها در مناطق مختلف کره زمین
جلسه 5 تخریب جنگلها در گذشته و حال حاضر
جلسه 6 اثرات زیست محیطی جنگلها
جلسه 7 حفاظت جنگلها
جلسه 8 حفظ آبها
جلسه  9 آبهای جاری و دریاچه ها
جلسه 10 جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک
جلسه 11 کاهش آلودگی صدا
جلسه 12 حفاظت سواحل و طبیعت
جلسه 13 حیوانات  و گیاهان حفاظت شده
جلسه 14 پارکها و مناظرحفاظت شده
جلسه 15 شکار و طبیعت
جلسه 16 قوانین و مقررات

 

مباحث درس اکولوژی جانوری  (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست ):

جلسه 1 نقش جانوران در جریان انرژی
جلسه 2 نقش جانوران در سطوح تغذیه
جلسه 3 بررسی اکولوژیکی انواع و نحوه عمل مصرف کننده ها در اکوسیستمهای عمده (دریایی، رودخانه ای، دیاچه ای و خشکی)
جلسه 4 آشنایی با شبکه های غذایی عمده دراین اکوسیستم ها
جلسه 5 نقش جانوران در چرخه مواد
جلسه 6 بررسی اکولوژیکی انواع و نحوه عمل جانوران در چرخه عناصر عمده
جلسه 7 مطالعه اکولوژیکی جانوران در رابطه با محل زندگی با نوع و ترکیب اجتماعات جانوران در زیستگاههای مختلف هر یک از اکوسیستمهای مذکور
جلسه 8 انواع روشهای تغذیه
جلسه  9 انواع حرکات جا به جایی (مهاجرت، تغییر مکان)
جلسه 10 اشکال مختلف سازشها در رابطه با محیط زیست
جلسه 11 تکامل اجتماعات جانوری
جلسه 12 پرسش و پاسخ کلاسی
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16

 

 

 

مباحث درس ماهی شناسی عمومی  (کارشناسی ناپیوسته محیط زیست ):

جلسه 1 تقسیم بندی کروداتا، تاریخچه ماهی شناسی، ارزش و اهمیت ماهی در تغذیه
جلسه 2 شکل بدن ، ساختارباله ها، پوست، رنگ درماهیان غضروفی، استخوانی  ودهانگردان و فاکتورهای اکولوژیکی تغییر رنگ، انواع فلسها در درماهیان غضروفی، استخوانی
جلسه 3 اسکلت درماهیان غضروفی، استخوانی، ستون مهره ها، جمجمه
جلسه 4 اسکلت اندامهای حرکتی، عضلات، حرکت کردن، شنا
جلسه 5 عضو الکتریکی، دستگاه عصبی، مغز و نخاع
جلسه 6 اندامهای حسی (لامسه، چشایی، بویایی،)
جلسه 7 اندامهای حسی (شنوایی، تعادل، بینایی)
جلسه 8 دستگاه گوارش (حفره دهان و دندانها، معده، روده، غدد ضمیمه)، تغذیه ماهیان
جلسه  9 قلب و دستگاه گردش خون و عروق اصلی بدن
جلسه 10 عروق اصلی بدن، سیستم لنفاوی، خون، مایع بافتی و اجزاء خون
جلسه 11 طحال و کبد
جلسه 12 دستگاه تنفس (آبشش، اسپیراکولوم)
جلسه 13 کیسه شنا، کلیه ها در ماهیان آب شور و شیرین
جلسه 14 دفع و تنظیم اسمزی
جلسه 15 اندامهای تناسلی و انواع تولید مثل
جلسه 16 محیط زیست ماهیان و انتشار آنها