مباحث درس اکولوژی (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

 

جلسه 1 –          تعریف علم اکولوژی و اکوسیستم
جلسه 2 –          پایداری، تکامل و توسعه اکوسیستمها
جلسه 3 –          انرژی در سیستمهای اکولوژیک (جریان انرژی، بازده، انتقال،)
جلسه 4 –          هرمهای اکولوژیک
جلسه 5 –          زنجیره و شبکه غذایی
جلسه 6 –          چرخه های زیستی
جلسه 7 –          جامعه و جمعیت
جلسه 8 –          سازگاری
جلسه  9 –          رقابت

جلسه 10 –          تنازع بقاء

جلسه 11 –          مهاجرت،

–          تاثیر عوامل اقلیمی و زیستی برپراکندگی موجودات،

جلسه 12 –          بیوم
جلسه 13 –          اکولوژی زراعی
جلسه 14 -چرخه مواد و آلودگی دراکوسیستمهای کشاورزی
جلسه 15 -اکولوژی انسانی

 

مباحث درس ترویج  و آموزش کشاورزی (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 –          اهمیت تربیت نیروی انسانی ماهر و نقش آن در توسعه کشاورزی
جلسه 2 –          نظامهای آموزشی (رسمی و غیر رسمی)،
جلسه 3 –          عوامل موثر در آموزش (اهداف، محتوی، فراگیر، تکنولوژی آموزشی، تئوریهای یادگیری و مدیریت)
جلسه 4 –          تاریخچه ترویج کشاورزی و فلسفه، اهداف و روشهای آن
جلسه 5 –          عملکرد ترویج در آموزش روستاییان و عشایر
جلسه 6 –          بینشها ونظامهای ترویج در جهان و در ایران
جلسه 7 –          اهمیت و اصول آموزش کشاورزی
جلسه 8 –          آموزش بزرگسالان
جلسه  9 –          ارتباطات (تعریف، اهمیت، فلسفه و ..)
جلسه 10 –          نشر نوآوری  (تعریف، مراحل، سرعت و عوامل پذیرش)
جلسه 11 –          تکنولوژی آموزشی (تعریف، اهمیت، وسایل سمعی و بصری)
جلسه 12 –          رهبری، مدیریت و سرپرستی ترویج (تعریف، انواع، مقایسه، ویژگیها و روشها)
جلسه 13 –          برنامه ریزی و ارزشیابی فعالیتهای ترویجی
جلسه 14 –          پیوستگی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در برنامه های جامع توسعه

 

جلسه 15 پرسش و پاسخ کلاسی

 

مباحث درس ژنتیک (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی و محیط زیست):

جلسه 1 محل ژن در سلول، کروموزم، ساختمان و تقسیم آن

 

جلسه 2 تشکیل سلولهای جنسی

 

جلسه 3 اثر متقابل ژنها و اثرمحل ژن در نوع فعالیت آنها

 

جلسه 4 لینکاژوکراسینگ اور

 

جلسه 5 چند اللی

 

جلسه 6 موتاسیون و اهمیت آن در اصلاح ژن گیاه و دام

 

جلسه 7 تغییرات ساختمان کروموزوم(نقص کروموزومی، دو برابر شدن یک قطعه، معکوس شدن یک قطعه، مبادله قطعات غیر مشابه)

 

جلسه 8 تغییرات در تعداد کروموزومها (انوپلوئیدی، پولیپلوئیدی)

 

جلسه  9 ژنتیک مولکولی (DNA. RNA)

 

جلسه 10 ساختمان DNA و دو بابر شدن آن

 

جلسه 11 رمز ژنتیک

 

جلسه 12 بیوشیمی ژن

 

جلسه 13 ژن و ساختن پروتئین

 

جلسه 14 مدل اپران

 

جلسه 15 ژنیک جامعه

 

جلسه 16 ژنتیک کمی

 

 

مباحث درس بیوشیمی (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 بیوشیمی و کشاورزی

 

جلسه 2 اسید و باز و سیستم بافری

 

جلسه 3 قندها

 

جلسه 4 لیپیدها

 

جلسه 5 پروتئینها

 

جلسه 6 اسیدهای نوکلئیک

 

جلسه 7        آنزیمها

 

جلسه 8       ویتامینها

 

جلسه  9  هورمونها

 

جلسه 10 بیوانرژتیک و انتقال الکترون

 

جلسه 11 متابولیسم کربوهیدراتها (گلیکولیز، سیکل کربس، مسیرپنتوزفسفات)

 

جلسه 12 متابولیسم لیپیدها

 

جلسه 13 متابولیسم پروتئینها

 

جلسه 14 متابولیسم اسیدهای نوکلئیک

 

جلسه 15 سنتز پروتئینها

 

جلسه 16 کنترل و تنظیم متابولیسم

 

 

 

 

 

مباحث درس فیزیولوژی دام (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 هورمونهای هیپوتالاموس و نقش آنها در فیزیولوژی حیوان

 

جلسه 2 هورمونهای هیپوفیز و نقش آنها در فیزیولوژی حیوان

 

جلسه 3 فیزیولوژی استخوان (هورمونهای پاراتیروئید و کلسیتونین)

 

جلسه 4 فیزیولوژی خون

 

جلسه 5 سیستم دفاعی بدن

 

جلسه 6 فیزیولوژی دستگاه گردش خون

 

جلسه 7 فیزیولوژی دستگاه ادراری

 

جلسه 8 فیزیولوژی دستگاه تنفس

 

جلسه  9 نقش سیستهای مختلف در هموستازی

 

جلسه 10 ساختمان ماکروسکوپی فیزیولوژی دام

 

جلسه 11 ساختمان میکروسکوپی  فیزیولوژی دام

 

جلسه 12 پرسش و پاسخ کلاسی

 

 

مباحث درس تغذیه دام وطیور (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 تغذیه و اهمیت آن در کشاورزی پیشرفته
جلسه 2 عوامل موثر بر مصرف مواد غذایی در دام و طیور (نوع حیوان، مصرف اختیاری)
جلسه 3 عوامل موثر بر مصرف مواد غذایی در دام و طیور (ماهیت ماده خوراکی، احتیاجات دام در رابطه با وضعیت فیزیولوژکی)
جلسه 4 عوامل موثر بر مصرف مواد غذایی در دام و طیور (فرآیندهای مواد غذایی)
جلسه 5 عوامل موثر بر مصرف مواد غذایی در دام و طیور (ترکیب جیره غذایی)
جلسه 6 عوامل موثر بر مصرف مواد غذایی در دام و طیور (شرایط محیطی)
جلسه 7 آشنایی با وسائل، تجهیزات و روشهای آزمایشگاهی و مزرعه ای
جلسه 8 ارزشیابی مواد غذایی (تعیین قابلیت هضم)
جلسه  9 ارزشیابی مواد غذایی (تعیین تعادل ازت)
جلسه 10 ارزشیابی مواد غذایی (آزمایشات تغذیه ای)
جلسه 11 ارزشیابی مواد غذایی (کشتار مقایسه ای)
جلسه 12 نشانه های کمبود مواد مغذی
جلسه 13 ناهنجاریهای متابولیکی
جلسه 14 جیره نویسی دام
جلسه 15 جیره نویسی طیور
جلسه 16 شناخت محدودیتهای غذایی

 

 

مباحث درس گاوداری  (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 مقدمه در رابطه با صنعت گاورداری (گاوهای شیری)
جلسه 2 ترکیبات شیر، ماک و ارزش غذایی آنها
جلسه 3 فیزیولوژی ترشح شیر و برنامه های شیر دوشی
جلسه 4 تولید شیر با کیفیت عالی
جلسه 5 فیزیولوژی تولید مثل در گاوهای شیری (باروری و عقیمی)
جلسه 6 جایگزین کردن گله
جلسه 7 تمین ارزش نژادی به روهای ساده
جلسه 8 احتیاجات غذایی
جلسه  9 مواد خوراکی برای گاوهای شیری
جلسه 10 سیستمهای خوراک دادن گاوهای شیری
جلسه 11 تغذیه گاوهای نرداشتی، گاوهای غیر آبستن و شیرده
جلسه 12 تنظیم جیره های غذایی ارزان قیمت برای گاوهای شیرده
جلسه 13 جایگاههای گاوهای شیری
جلسه 14 سلامت گله
جلسه 15 مدیریت گله
جلسه 16   پرسش و پاسخ کلاسی

 

 

مباحث درس گوسفند‌ داری (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 مقدمه گوسفندداری
جلسه 2 خصوصیات نژادهای مهم گوسفند و بز
جلسه 3 روشهای ختلف گله داری
جلسه 4 روشهای اصلاح و بهبود گوسفند و بز
جلسه 5 احتیاجات غذایی
جلسه 6 تغذیه گوسفند و بز
جلسه 7 پرواربندی
جلسه 8 اختلالات گوارشی و عوامل موثر بر آن
جلسه  9 اختلالات تولید مثلی و عوامل موثر بر آن
جلسه 10 تولید شیر در گوسفند و بز
جلسه 11 تولید پشم، مو و کرک
جلسه 12 جایگاههای گوسفند و بز
جلسه 13 سلامت گله
جلسه 14 مدیریت گله
جلسه 15 پرسش و پاسخ کلاسی
جلسه 16

 

 

مباحث درس گوشت و بازرسی آن (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 مقدمه
جلسه 2 ساختمان ماهیچه و بافتهای وابسته
جلسه 3 مکانیسم انقباض ماهیچه
جلسه 4 خواص گوشت تازه
جلسه 5 تبدیل ماهیچه به گوشت
جلسه 6 عوامل موثر برتغییرات گوشت پس از کشتار
جلسه 7 میکروبیولوژی و بهداشت گوشت شامل بازرسی قبل و بعد از کشتار
جلسه 8 اهمیت بازرسی گوشت، نحوه و روش آن
جلسه  9 بیماریهای منتقله از گوشت
جلسه 10 ضایعات و بیماریهایی که گوشت را غیرقابل مصرف مینماید
جلسه 11 نحوه بازرسی و قضاوت درباره موارد فوق
جلسه 12 نحوه نمونه برداری جهت ارسال به آزمایشگاه
جلسه 13 ارزش غذایی گوشت و محصولات فرعی
جلسه 14 روشهای نگهداری گوشت
جلسه 15 پرسش و پاسخ کلاسی
جلسه 16

 

 

مباحث درس اصلاح نژاد دام وطیور  (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 مقدمه (اهمیت اصلاح نژاد دام)
جلسه 2  مبانی اصلاح نژاد دام وطیور
جلسه 3 مقایسه صفا کمی و کیفی
جلسه 4 اثرات ژنی
جلسه 5 فراوانی ژنی و ژنتیک جمعیت
جلسه 6 عوامل موثر در تغییرات فراوانی ژنی (قوانین هاردی وینبرگ)
جلسه 7 شناخت و کاربرد پارامترهای ژنتیکی (ضرایب وراثت پذیری و تکرار پذیری)
جلسه 8 انتخاب
جلسه  9 ارزیابی نتایج حاصل از انتخاب
جلسه 10 روشهای مختلف آمیزش
جلسه 11 پرورش نژاد خالص
جلسه 12 پرورش تلاقی ها
جلسه 13 روشهای مورد استفاده در بهنژادی گاو شیری
جلسه 14 روشهای مورد استفاده در بهنژادی گوسفند
جلسه 15 روشهای مورد استفاده در بهنژادی بز
جلسه 16 روشهای مورد استفاده در بهنژادی طیور

 

 

 

مباحث درس مدیریت واحدهای دامپروری  (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 مدیریت و مفهوم آن
جلسه 2  اصول مدیریت
جلسه 3 نهاده های واحد دامداری
جلسه 4 روش تامین نهاده های واحد دامداری
جلسه 5 تنظیم دفاتر واحد دامداری
جلسه 6 تجزیه و تحلیل حسابهای واحد دامداری
جلسه 7 بودجه بندی واحد دامداری
جلسه 8 کاربرد برناه ریزی خطی
جلسه  9 سازماندهی واحد دامداری
جلسه 10 انتخاب رشته فعالیتهای پرورش دام
جلسه 11 تلفیق برنامه های دای و زراعی و روابط بین رشته فعالیتها
جلسه 12 مدیریت رشته فعالیتها پس از سازماندهی
جلسه 13 تهیه و ارزیابی پروژه دامداری
جلسه 14  پرسش و پاسخ کلاسی
جلسه 15  
جلسه 16  

 

مباحث درس ماشین های ویژه دامپروری  (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 انواع ماشینهای شیر دوشی
جلسه 2  پمپها
جلسه 3 دستگاههای ضمیمه ماشینهای شیردوشی
جلسه 4 راندمان کار و محاسبه اقتصادی در ماشینهای شیردوشی
جلسه 5 مخازن سرد کننده شیر
جلسه 6 ماشینهای تهیه مواد خوراکی : آسیابها، مخلوط کنها
جلسه 7 ماشینهای تهیه مواد خوراکی : چاپر و حبه کن
جلسه 8 ماشینهای توزیع مواد خوراکی: خودکار، نیمه خورکار
جلسه  9 ماشینهای توزیع مواد خوراکی: نقاله ها
جلسه 10 ادوات جمع آوری و تخلیه کودهای دامی(جامد و مایع)
جلسه 11  پرسش و پاسخ کلاسی
جلسه 12  
جلسه 13  
جلسه 14  
جلسه 15  
جلسه 16  

 

 

مباحث درس بیماریها وناهنجاریهای دستگاه تولید مثل  (کارشناسی ناپیوسته تولیدات دامی):

جلسه 1 بیماریها وناهنجاریهای دستگاه تولید مثل  گاو و مقایسه با سایر حیوانات اهلی
جلسه 2  جراحات حاصله از زایمان
جلسه 3 پارگیهای کانال تولد
جلسه 4 سخت زائی
جلسه 5 جفت ماندگی
جلسه 6 پرولاپس واژن، سرویکس و رحم
جلسه 7 بیماریهای عفونی تولید مثلی شایع در ایران
جلسه 8 ناهنجاریهای هورمونی
جلسه  9 ناهنجاریهای ژنتیکی و مادر زادی
جلسه 10 کمبودهای تغذیه ای
جلسه 11 گاوهای repeated breeder و نحوه برخورد با آنها
جلسه 12 مشکلات تمالات جنسی در حیوان نر
جلسه 13 التهاب پستان و معالجه آن