بنام خدا

« فرم طرح درس »

رشته: مهندسی صنایع غذایی… مقطع:……کارشناسی ارشد…
نام درس: پدیده های انتقال در صنایع غذایی
تعداد واحد نظری: …3…

هدف کلی درس :
مطالعه و بررسی مدلهای مختلف انتقال جرم و حرارات
رئوس مطالب
هفته اول مبانی انتقال حرارت و جرم
هفته دوم شباهتها و تفاوتهای انتقال حرارت و جرم و مثالهای فرآیندهای متداول در صنایع غذایی
هفته سوم انتقال حرارت و مثالهای فرآیندهای حرارتی (خشک کردن، پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون)
هفته چهارم انتقال حرارت و مثالهای فرآیندهای حرارتی (تغلیظ، تبخیر، ماکروویو،)
هفته پنجم جداسازی، استخراج (جامد-مایع،مایع – مایع، گاز –مایع)
هفته ششم انتقال حرارت هدایتی پایا و کاربردهای آن (محاسبات در عایق کاری،طراحی مبدل حرارتی، محاسبات مقاومت حرارتی، در سیستمهای چند لایه
هفته هفتم انتقال حرارت هدایتی ناپایا(تک، دو و سه بعدی)
هفته هشتم تشخیص سیستمهای همگن و ناهمگن با استفاده از عدد بیوت و کاربردهای آن

هفته نهم انتقال حرارت جا به جایی و مثالهای مربوط در صنایع غذایی
هفته دهم انتقال جرم و فرآینهای غذایی مرتبط
هفته یازدهم ضریب انتشار جرم
هفته دوازدهم مکانیسمهای انتقال جرم و بررسی شرایط مرزی
هفته سیزدهم انتقال جرم پایا و مثالهای آن در صنایع غذایی
هفته چهاردهم انتقال جرم ناپایا و مثالهای آن در صنایع غذایی
هفته پانزدهم انتقال جرم به روش جا به جایی و اعداد بدون بعد در آن
هفته شانزدهم محاسبات انتقال حرارت و جرم در فرآیندهای غذایی، انتقال مومنتوم
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
برگزاری آزمون های کلاسی و پرسش و پاسخ در کلاس و ارائه سمینارهای کلاسی
منابع مطالعاتی:
مقدمه ای بر مهندسی صنایع غذایی : ( ترجمه دکتر مرتضوی)
اصول مهندسی صنایع غذایی