بنام خدا

« فرم طرح درس »

رشته: مهندسی صنایع غذایی… مقطع:……کارشناسی ارشد…

نام درس: …عملیات واحد پیشرفته

تعداد واحد نظری: …3…

هدف کلی درس :

آشنایی با محاسبات و طراحی عملیات واحد در صنایع غذایی

رئوس مطالب
هفته اول مقدمه ای بر عملیات واحد و مفاهیم پایه عملیات فرآوری مواد غذایی در دمای محیط (آماده سازی مواد اولیه، کاهش اندازه)
هفته دوم مقدمه ای بر عملیات واحد و مفاهیم پایه عملیات فرآوری مواد غذایی در دمای محیط (اختلاط، شکل دهی)
هفته سوم مقدمه ای بر عملیات واحد و مفاهیم پایه عملیات فرآوری مواد غذایی در دمای محیط (جداسازیهای مکانیکی و سیستمهای غشایی)
هفته چهارم عملیات حرارتی مواد غذایی و محاسبات مربوطه(بلانچینگ)
هفته پنجم عملیات حرارتی مواد غذایی و محاسبات مربوطه(پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون)
هفته ششم عملیات حرارتی مواد غذایی و محاسبات مربوطه (خشک کردن و سرخ کردن)
هفته هفتم عملیات حرارتی مواد غذایی و محاسبات مربوطه ( پخت، تبخیر)
هفته هشتم عملیات حرارتی مواد غذایی و محاسبات مربوطه (فرآوری اهمیک و اکسترود کردن)
هفته نهم عملیات فرآوری برودتی مواد غذایی (سرد کردن)
هفته دهم عملیات فرآوری برودتی مواد غذایی (انجماد)
هفته یازدهم عملیات فرآوری برودتی مواد غذایی (تغلیظ انجمادی)
هفته دوازدهم عملیات تحت فشار و تحت خلاء مواد غذایی(فرآوری فشار بالا، انجماد در شار بالا)
هفته سیزدهم عملیات تحت فشار و تحت خلاء مواد غذایی (خشک کردن انجمادی و تکنولوژی تحت خلاء)
هفته چهاردهم عملیات مرتبط با پرتو و امواج (پرتو دهی،ماکروویو)
هفته پانزدهم عملیات مرتبط با پرتو و امواج (مادون قرمز، پالسهای نوری و امواج رادیویی)
هفته شانزدهم عملیات پس از فرآوری (پوشش دهی و بسته بندی)

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

برگزاری آزمون های کلاسی و پرسش و پاسخ در کلاس و ارائه سمینارهای کلاسی

منابع مطالعاتی:

مقدمه ای بر مهندسی صنایع غذایی : ( ترجمه دکتر مرتضوی)

اصول مهندسی صنایع غذایی