بنام خدا

« فرم طرح درس »

رشته: مهندسی صنایع غذایی… گرایش: مهندسی…   مقطع:……کارشناسی …

  1. نام درس: …عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی……
  2. تعداد واحد نظری: …2… تعداد واحد عملی: … 1…

 

هدف کلی درس : معرفی عملیات واحد و اهمیت آن در مهندسی صنایع غذایی

رئوس مطالب
هفته اول معرفی کلی و انواع مکانیزم های انتقال حرارت
هفته دوم معادلات حاکم بر انتقال حرارت هدایتی (Conduction)
هفته سوم مفاهیم اصلی انتقال حرارت جابجایی یا همرفتی (Convection)
هفته چهارم فرآیند تبخیر (Evaporation) و طراحی اواپراتور تک مرحله ای
هفته پنجم حل مسایل مربوط به موازنه جرم و انرژی در اواپراتورهای تک بدنه ای
هفته ششم انواع اواپراتورها
هفته هفتم فرآیند انجماد (Freezing) و خواص مواد غذایی منجمد
هفته هشتم تئوری انجماد و تعیین زمان انجماد با معادله پلانک
هفته نهم نمودار سایکرومتری
هفته دهم  فرآیند خشک کردن (Drying) و طبقه بندی خشک کن ها
هفته یازدهم خشک کن بستر سیال و خشک کن غلطکی و خشک کن پاششی
هفته دوازدهم مکانیسم خشک کردن و حل مسائل مربوطه
هفته سیزدهم سیستم های جداسازی غشایی
هفته چهاردهم سیستم های انتقال مواد (نقاله ها)
هفته پانزدهم خرد کردن مواد غذایی
هفته شانزدهم انواع همزن ها

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:

برگزاری آزمون های کلاسی و پرسش و پاسخ در کلاس و ارائه سمینارهای کلاسی

منابع مطالعاتی:

مقدمه ای بر مهندسی صنایع غذایی : ( ترجمه دکتر مرتضوی)