سرفصل جلسات

جلسه اول مقدمه:مفاهیم اولیه تئوری های بنیادین،اجزا و تجهیزات حفاظتی،حوزه های حفاظتی،ادوات جانبی
جلسه دوم ادوات اندازه گیری:انواع ترانسفرمرهای جریان،انواع ترانسفورمرهای ولتاژ،استانداردها،ساختار و تحلیل بررسی
جلسه سوم ساختار،انواع و مقایسه اندازه گیری های رله ها:اندازه گیری،کمکی،الکترومغناطیسی ،الکترونیکی،دیجیتیالی،ریز پردازنده ای
جلسه چهارم حفاظت جریانی خطوط انتقال:ساختمان و اصول عملکرد رله های جریانی،هماهنگی رله های جریانی با یکدیگر و با فیوزها
جلسه پنجم حفاظت دیستانس خطوط انتقال:ساختمان،واحدهای فاز،واحدهای زمین،نواحی عملکرد و تنظیم رله های دیستانس
جلسه ششم حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت:اصول،دیفرانسیل درصدی،ترانسفورماتورها ی تکفاز و سه فاز،عملکرد در جریانهای هجومی،اتصال زمین و اتصال زمین محدود شده،رله بوخهلتس،اضافه شار و ترانسفورماتور توزیع
جلسه هفتم حفاظت ژنراتور:در مقابل اتصال کوتاه فاز و زمین استاتور،در مقابل اتصال کوتاه حلقه،در مقابل زمین روتور،در مقابل بار نامتعادل،در مقابل قطع محرک اولیه،حفاظت قطع تحریک و حفاظت فرکانسی
جلسه هشتم حفاظت شینه:آرایش های شینه بندی ،حفاظت دیفرانسیل درصدی،حفاظت دیفرانسیل امپدانس بالا و محاسبات،اتصالات حفاظت باسبار در شینه بندی های متداول پست
جلسه نهم حفاظت موتورهای القایی:اتصال کوتاه های فاز،زمین و حلقه،عدم تعادل ولتاژ یا قطع فاز
جلسه دهم حفاظت شبکه های توزیع:تجهیزات حفاظتی،جایابی تجهیزات،تأثیر منابع تولید پراکنده
جلسه یازدهم نمایش سیستم های خطی:خواص سیستم های خطی،جواب معادلات دیفرانسیل سیستم های خطی،نمایش فضای حالت،انتخاب متغیرهای حالت،حل معادلات فضای حالت،روش های بدست آوردن ماتریس انتقال حالت،تبدیل لاپلاس،حالت دینامیکی،روش هامیلتون،روش سیلوستر،تبدیل همانندی،قطری سازی،فرم کانونیکال جردن،مدل سازی بر اساس معادلات لاگرانژ،خطی سازی ریاضی،عدم قطعیت در مدل سازی،مدل سازی بر پایه مشخصه های فیزیکی سیستم های الکترکی،سیستم های الکترو مکانیکی،سیستم های هیدرولیکی

 

جلسه دوازدهم کنترل پذیری و رویت پذیری:تعاریف و شرایط دوگانگی سیستم های خطی،کنترل پذیری خروجی و تابعی،ترکیب گانونیکال کالمن
جلسه سیزدهم نظریه و تحقق و پایداری:تحقق مینیمال،تحقق سیستم هایSISO، MISO ، MISOتعاریف پایداری،پایداری درونی،پایداریBIBO،روش های اول و دوم لیاپانوف
جلسه چهاردهم سیستم های کنترل فیدبک حالت:مفاهیم اولیه،محاسبه بهره فید بک حالت،سیستم های چند ورودی،اثرات فید بک حالت،طراحی سیستم های ردیاب،روش های جایابی قطب برای سیستم هایMIMO،دفع اغتشاش،فیدبک حالت با کنترل انتگرالی
جلسه پانزدهم رویتگرهای خطی:ساختار و خواص رویتگرهای مرتبه کامل و مرتبه کاهش یافته،سیستم های کنترل فید بک حالت با رویتگر ،طراحی جایابی قطب با فید بک خروجی،فیدبک حالت با رویتگر،قضیه جداسازی،فید بک حالت با تخمین اغتشاش،عملکرد حلقه بسته
جلسه شانزدهم آشنایی با کنترل بهینه:فید بک حالت بهینه LQR،انتخاب بهره اعمالی،رویتگر حالت بهینهLQRفیلتر کالمن