جلسه اول : مقدمه: شاخههای ژئوماتیك، تعریف نقشه (انواع، كاربردها، اجزا)،

جلسه دوم: تعریفمقیاس (انواع، كاربردها)، مفهوم سیستم مختصات (سطح مبنای مسطحاتی و ارتفاعی، سیستم مختصات جغرافیایی، مفهوم سیستم تصویر)، مفهوم شمال (انواع،
كاربردها)
.
جلسه سوم:
مفاهیم پایه نقشهبرداری زمینی، عناصر اصلی در نقشهبرداری، خطا (محاسبه و كنترل آن).
جلسه چهارم:
فاصلهیابی مستقیم: اصول وروشهای كار، دقت، تصحیحات.
جلسه پنجم:
اصول مساحی، تهیه كروكی، ابزارهای ساده نقشهبرداری(مساحی)، روشهای ساده برداشت.
جلسه ششم و هفتم :
ترازیابی: اصول و روشها، ترازیابی مستقیم (روش كار وتصحیح خطاها), ترازیابی غیر مستقیم (اشارهای به روشهای مثلثاتی و آلتیمتری)، ساختمان دوربین وتراز، انواع ترازیاب، كنترل در ترازیابی، تهیه خطوط تراز به روش شبكهبندی و روشهای ساده محاسبه حجم عملیات خاكی، برداشت نیمرخها و مقاطع و كاربرد آنها.
جلسه هشتم:
زاویهیابی: اصول زاویهیابی, ساختمان زاویهیاب, منابع خطا و روشهای تصحیح, روشهای مختلف تعیین زاویه، كاربردهای زاویه یابی (استادیمتری، ترازیابی مثلثاتی، برداشت با نقطه مركزی و ..)

از جلسات نهم الی جلسه چهاردهم به صورت عملی برگزار خواهد شد.