به عنوان اولین درس مورد نظر است که در آن دانشجویان معماری با موضوعات و مفاهیم اصلی و پایه در معماری آشنا می شوند. در این درس مبانی اصلی شکل دهنده ساختار های ذهنی دانشجویان برای خلق فضا شکل میگیرد.

هدف : تقویت قدرت تجسم، تخیل و تعقل دانشجویان در قالب های کاربردی در معماری است.

جلسه اول: آشنایی با فضا و مفهوم آن

جلسه دوم: عناصر شکل دهنده فضای معماری

جلسه سوم: درک روابط فضاها، ویژگی های فضایی ( مانند تناسب، مقیاس و ….)

جلسه چهارم: آشنایی با سازمان فضایی

جلسه پنجم:درک رابطه فرم ، عملکرد و معنی

جلسه ششم: مسائل انسان و محیط در طراحی

جلسه هفتم: آشنایی با برنامه دهی معماری

جلسه هشتم: نقد فضای معماری

جلسه نهم: اسکیس یک روزه از بنای معماری شاخص

جلسه دهم: نقد یک بنای معماری شاخص

جلسه یازدهم: مطالعه آثار معماری شاخص ایرانبرای آشنایی دانشجو با آنها و چگونگی به وجود آمدن فضای مناسب از طریق مصالح و تقویت قدرت ترسیمات دانشجو از فضای معماری

جلسه دوازدهم: بیان یک مساله و فرآیند طراحی و روش حل مساله

جلسه سیزدهم: بیان یک مساله و فرآیند طراحی و روش حل مساله

جلسه چهاردهم: بیان یک مساله معماری و حل آن به صورت گروهی و مشارکتی

جلسه پانزدهم: بیان یک مساله معماری و حل آن به صورت گروهی و مشارکتی

جلسه شانزدهم: جمع بندی و کرکسیون نهایی