جلسه اول : مروری کوتاه از روش های استاتیک- تنش ها در عضو های یک سازه- تحلیل و طراحی

جلسه دوم: بارگذاری محوری ; تنش عمودی- تنش های برشی- تنش تکیه گاهی در اتصال ها- کاربرد تنش در تحلیل و طراحی سازه

جلسه سوم: روش حل مسئله- دقت عددی- تنش وارد شده بر روی صفحه ای مایل تحت بارگذاری

جلسه چهارم: تنش در شرایط بارگذاری عمودی ; مولفه های تنش- نظریات طراحی- دوره و خلاصه برای فصل 1

جلسه پنجم :کرنش عمودی تحت بارگذاری محوری- نمودار تنش – کرنش- تنش حقیقی و کرنش حقیقی

جلسه ششم: قانون هوک ، مدول کشسانی- رفتار کشسان ماده در برابر مومسان آن- باگذاری مکرر ; خستگی

جلسه هفتم: تغییر شکل عضو ها در بارگذاری محوری- مسئله هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند- مسئله هایی که در آن ها دما تغییر می کند

جلسه هشتم: نسبت پواسون- بارگذاری چند محوری ; تعمیم قانون هوک- انبساط حجمی ، مدول حجمی-  بحث بیشتر درباره ی تغییر شکل های تحت بارگذاری محوری ; رابطه میان E,V وG- روابط تنش – کرنش برای مواد ترکیب شده ی فیبر مسطح-  توزیع و تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری ; اصل سن و نان- تمرکز تنش- تغییر شکل مومسان- تنش های مانده

جلسه نهم: تغییر شکل در میل گردان دایره ای- تنش های موجود در گستره ی کشسان- زاویه پیچش در گستره ی کشسان- میل گردان هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند- طراحی میل گردان های انتقال- تمرکز تنش در میل گردان های دایره ای

 جلسه دهم: تغییر شکل های پلاستیک ( موم سان ) در میل گردان های دایره ای- میل گردان های دایره ای ساخته شده از ماده کشسان – مومسان،  تنش های مانده در میل گردان دایره ای- پیچش عضو های غیر دایره ای- میل گردان های تو خالی جدار- نازک- عضو متقارن در خمش خالص- تغییر شکل عضو متقارن در خمش خالص- تنش ها و تغییر شکل ها در ناحیه کشسان- تغییر شکل در سطح مقطع عرضی

جلسه یازدهم:تمرکز تنش- تغییر شکل های موم سان- عضو هایی که از ماده کشسان – موم سان ساخته شده اند- تغییر شکل های موم سان عضو های دارای یک صفه ی تقارن- تنش های مانده- بار گذاری محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن- خمش نا متقارن- حالت کلی بار گذاری محوری خارج از مرکز- خمش عضو های خمیده

جلسه دوازدهم: نمودارهای برش و گشتاور خمشی- روابط بین بار ، برش و گشتاور خمشی- طراحی تیر های منشوری در خمش- استفاده از توابع تکینی برای تعیین برش و گشتاور خمشی در یک تیر- تیر های غیر منشوری

جلسه سیزدهم: برش بر وجه افقی یک جزء تیر- تعیین تنش های برشی در یک تیر

جلسه چهاردهم:تنش های برشی در انواع تیر های متداول- برش طولی بر یک جزء تیر در برش دلخواه

جلسه پانزدهم:تنش های برشی در عضو های جدار نازک- تغییر شکل های موم سان

جلسه شانزدهم:بار گذاری غیر متقارن عضو های جدار نازک ؛ مرکز وار برش