جلسه اول: معماری پیش از تاریخ

جلسه دوم: معماری بین النهرین

جلسه سوم: معماری مصر

جلسه چهارم: معماری ایران

جلسه پنجم: معماری هند

جلسه ششم: معماری چین

جلسه هفتم: معماری ژاپن

جلسه هشتم: معماری امریکای میانه (اولمک، مایا، آزتک)

جلسه نهم: معماری تمدن‌های اژه‌ای

جلسه دهم: معماری یونان

جلسه یازدهم: معماری روم

جلسه دوازدهم: معماری صدر مسیحیت

جلسه سیزدهم: معماری بیزانس

جلسه چهاردهم: معماری رومانسک

جلسه پانزدهم: معماری گوتیک

جلسه شانزدهم: معماری رنسانس و معماری باروک