مباحث کلاس درس عناصر جزییات ساختمانی

هدف کلی : توانایى ترسیم جزئیات ساختمانى

عناصر و جزئیات ساختمانی ۲ به بررسی جزئیات و دیتایل های ساختمان می پردازد و دانشجویان باید این جزئیات را به تصویر بکشند تا درک کاملتری از بخش های مختلف ساختمان و نحوه ی اجرای آن بدست آورند.

ارائه : تدریس توسط استاد با استفاده از فیلم های آموزشی و پاورپونت  و کنفرانس توسط دانشجویان

با توجه به مطالب گفته شده در کلاس و پس از توضیحات کامل دیتیل مربوطه در منزل توسط دانشجویان ترسیم و در پایان ترم بصورت البوم a3 ارائه داده می شود.

جلسه اول: آشنایی با دانشجویان – توضیح در مورد روند درس عناصر و جزئیات ساختمانی ، زمین و پروژه
جلسه دوم: خاکبرداری: هدف از خاکبرداری، انواع روشهای خاکبرداری، روش دستی، روش ماشینی، روش های تثبیت خاک، مصالح مورد استفاده در شمع کوبی و تیر گذاری، نکات قابل توجه در زمان اجرا
جلسه سوم: تسطیح و رگلاژ
جلسه چهارم: انواع پی ها، شمع بتنی درجا، شمع فلزی
جلسه پنجم : قالب بندی: هدف قالب بندی، توانایی های قالب بندی، انتظارات قالب
جلسه ششم: زهکشی: هدف از زهکشی، انواع زهکشی، انواع روش های زهکشی، مصالحی که در کانالهای زهکشی به کار میروند
جلسه هفتم:پنجره: هدف از ایجاد پنجره – مصالح پنجره – نحوه ی بازشوی پنجره
جلسه هشتم:در: هدف از ایجاد در – انواع در – ابعاد در – مصالح در – نحوه ی بازشو ی در – انواع لولا – الحاقات در
جلسه نهم :شیشه : انواع شیشه – نحوه نصب شیشه نورگیر : هدف از نورگیر – اشکال نورگیر – مصالح نورگیر – ضعف های نورگیر
جلسه دهم:دودکش و هواکش : هدف از ایجاد دودکش و هواکش – نکات اجرایی و عملی- هدف از ایجاد کانال و داکت
جلسه یازدهم:انواع سقف در ساختمان: سقف سبک یونولیتی، سقف کرمیت، سقف تیرچه بلوک، سقف تیرچه بلوکبا تیرچه های پیش تنیده
جلسه دوازدهم:گودبرداری، سازه نگهبان خرپایی، مراحل اجرای گود