جلسه اول:

اشنایی با دانشجویان – توضیح در مورد روند درس طراحی معماری 5 – خواست پروژه در پایان ترم – مشخص شدن کاربری مورد نظر برای طراحی – توضیح کلی در مورد مبانی نظری وتحلیل سایت

جلسه دوم :

فاز صفر (مطالعات اولیه و تحلیل سایت ) به صورت ارائه و تحلیل سایت به صورت گرافیکی

جلسه سوم :

پیشینه تحقیق و بررسی نمونه های داخلی و خارجی جهت اشنایی و یادگیری روابط های فضایی  و شفاف شدن موضوع جهت طراحی

تهیه نمونه های مجتمع مسکونی و تحلیل تطبیقی نمونه های انتخابی با یکدیگر

تعریف بیان مساله و جنبه نواوری در پروژه جهت اینکه طراحی هر شخص با توجه به سلیقه شخصی و جنبه تکرار و کپی برداری نداشته باشد.( استعاره در معماری دیده شود )

جلسه چهارم :

اشنایی دانشجویان با روش های طراحی با کانسپت و ترکیب بندی و کمپوزیسیون حجم

ارایه کانسپت مفهومی  طرح در قالب شیت گرافیکی و متنی

ارایه کانسپت  فرمی(نحوه تشکیل فرم مبتنی بر قواعد هنرهای تجسمی) و متریالهای تشکیل دهنده فرم طرح در قالب شیت گرافیکی و متنی-  طرح برگزیده- ماکت حجمی

جلسه پنجم :

ارایه برنامه فیزیکی (لیست فضاها و مساحت مورد نیازو …) و دیاگرام ارتباطات  قالب شیت گرافیکی و متنی

جلسه ششم :

شروع  به استخراج پلان بر اساس کانسپت حجمی

دسته بندی دانشجویان به گروه های فرم گرا یا عملکردی

جلسه هفتم :

اتود های اولیه و تبدیل به پلان

طراحی پلان / آشنایی دانشجوبان با چیدمان و عملکردها

جلسه هشتم :

کرکسیون پلان – سیر ایده، کانسپت و طرح اولیه- کرکسیون

جلسه نهم :

کرکسیون پلان . در صورت صلاحدید تایید پلان با توجه به کانسپت حجمی ( مرحله به مرحله )

جلسه دهم :

شروع ترسیم  نما / آشنایی با روش های نماسازی بنا – با توجه به استفاده از نورهای طبیعی در قسمت بخش های بستری و عدم ایجاد مزاحمت برای بیمار / پیشنهاد طراحی پوسته  برای نما

جلسه یازدهم :

تحویل موقت :شامل مدارك :

  • محله شهري استقرار طرح
  • سايت پلان500/1
  • ماكت حجمي سايت 500/1
  • واحد همسايگي واحدهاي مسكوني 200/1
  • مدارك معماري واحدهاي مسكوني 100/1
  • نقشه هاي جزئي مبين كيفيت ها و ترتیب و طرح بندی فضاهاي مجموعه
  • پرسپكتيوهاي ( ديد پرنده و انساني) از فضاهاي مشترك مجموعه، فضاهاي عمومي، واحدهاي همسايگي و كليت مجموعه.
  • آلبوم فعاليت هاي کلاسي ؛ شامل : اسکيس هاي طول ترم ، پوستي هاي اتود در قطع A3 و مجموعه مطالعات .

جلسه دوازدهم :

کرکسیون گروهی کارها

هدف :رفع ایرادات طرح ها و اشنایی دانشجویان در شرکت در کارهای گروهی

جلسه سیزدهم :

ترسیم برش  جهت رفع ایرادات و پرسش از استاد

جلسه چهاردهم :

كركسيون هاي تکميلي و اتمام فرآيند سؤال تا جواب .

ژوژمان نهايي و شروع ارزشيابي

1-طراحی پلان ، نما ، مقطع ، 2 پرسپکتیو داخلی و خارجی کرکسیون شده ( اندازه شیت ——- و پرزانته با ماژیک یا نرم افزار می باشد ضمنا پرزانته الزامی می باشد)

3-ساخت ماکت طرح فوق.