جلسه اول:  طرح مباحث کلی و آشنایی با درس و سرفصل های آن ، مرور درس ساختمان 1

جلسه دوم : آشنایی با موارد کلی و اولیه در کارگاه های ساختمانی اعم از نحوه مدیریت در مهندسی و اجرا . مرور مبحث انواع اسکلت های ساختمانی

جلسه سوم : ساختمان های با اسکلت فلزی و جزییات  اجرایی آن همچنین نحوه کنترل ونظارت بر سازه های فلزی

جلسه چهارم : ساختمان های با اسکلت بتنی و جزییات  اجرایی آن

جلسه پنجم :آشنایی با بتن و تکنولوژی آن و همچنین انواع آشنایی با انواع بتن .نحوه کنترل کیفیت بتن در حین اجرا و آزمایشگاه

جلسه ششم : ادامه مباحث جلسه پنجم

جلسه هفتم : انواع سقف

جلسه هشتم :  ادامه مباحث جلسه هفتم

جلسه نهم : انواع دیوار

جلسه دهم :  نازک کاری

جلسه یازدهم : نمای ساختمانی

جلسه دوازدهم :  درب و پنجره –شیب بندی

جلسه سیزدهم : راه پله وآسانسور

جلسه چهاردهم : بازدید و کارگاه

جلسه پانزدهم : بازدید و کارگاه

جلسه شانزدهم : جمع بندی مطالب ارائه شده در طول ترم