جلسه اول : ریاضیات در معماری

جلسه دوم: نسبت های طلایی

جلسه سوم: ترسیم مستطیل طلایی و نسبت های آن

 • تاریخ
 • قانون و فرمول

جلسه چهارم: فیبوناچی

 • تاریخ
 • مثال برای نسبت های طلایی
 • نسبت طلایی : میدان آزادی

جلسه پنجم: ریاضیات در معماری ایرانی

 • معماری هخامنشی
 • معماری هخامنشی | مرحله اول
 • معماری هخامنشی | مرحله دوم
 • تغییر پلان معماری در دوره هخامنشی

جلسه ششم:ریاضیات در معماری ایرانی

 • مقایسه پلان هخامنشی و بین النهرین
 • مقایسه پلان هخامنشی و مصر
 • مقایسه پلان هخامنشی و یونان

جلسه هفتم: هندسه در معماری خانه

 • تپه زاغه
 • هگمتانه

جلسه هشتم:پلان مربع، حرکتی نو

 • توضیحات
 • هخامنشیان، یونانیان، فیثاغورثیان

جلسه نهم:علم حروف و اعداد نزد پیشینیان

 • توضیحات
 • خط فنیقی

جلسه دهم: بعد پنهان ریاضیات در معماری اسلامی ایران