جلسه اول:  آشنایی با صنعتی سازی ساختمان  و سرفصل های درس.

جلسه دوم : تولید صنعتی و ضرورت های آن

جلسه سوم : ساختمانهای فولادی با مقاطع نورد گرم

جلسه چهارم : ساختمان های فولادی سبک با نورد سرد (LSF )

جلسه پنجم : ساختمان های بتن مسلح با عایق ماندگار ( ICF )

جلسه ششم :پانل های سه بعدی (3D )

جلسه هفتم : سیستم قالب تونلی

جلسه هشتم : انواع سقف های نوین و صنعتی

جلسه نهم : انواع بتن ها

جلسه دهم :  مباحث تکمیلی جلسات هشتم و نهم

جلسه یازدهم : انواع مصالح نوین و صنعتی ساختمان

جلسه دوازدهم :  زیر سیستم ها اعم از ماشین آلات و دستگاه های تولید صنعتی در ساختمان

جلسه سیزدهم : ادامه مباحث جلسه دوازدهم

جلسه چهاردهم : بازدید و برگزاری کلاس در محل کارگاه محل بازدید

جلسه پانزدهم : ارائه پروژه های دانشجویان و بحث و تبادل نظر

جلسه شانزدهم : جمع بندی مطالب ارائه شده در طول ترم