جلسه اول:  آشنایی با شهرسازی و تعاریف کلی ان  و سرفصل های درس.

جلسه دوم : بررسی عوامل مختلف اعم از سیاسی،  اقتصادی و نظامی در شهرسازی

جلسه سوم : شهر مطلوب،شهرپایدار،شهر خلاق ،شهر شاد،شهر دوستدار کودک و….

جلسه چهارم : محدوده ها،حریم هافشهرهای جدید،طرح های شهری و الگوهای ساختمانی

جلسه پنجم : فضای سبز،پسماند،زیرساخت های شهری و مدیریت بحران

جلسه ششم :طراحی شهری مبلمان شهری، المان های شهری، شهرسازی نوین و تعارف مربوطه

جلسه هفتم : ادامه مباحث جلسه ششم

جلسه هشتم : کاربری اراضی، ضوابط طرح های شهری و تعاریف آنها

جلسه نهم : مناسب سازی و ترافیک، هویت و نامگذاری

جلسه دهم :  الگوهای توسعه شهر،بافت فرسوده و خروج سرمایه

جلسه یازدهم : تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری

جلسه دوازدهم :  قانون تعاریف محدوده شهر،روستا ،شهرک و نحوه تعیین آنها

جلسه سیزدهم : ماده 100 قانون شهرداری ها و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

جلسه چهاردهم : ارائه پروژه های دانشجویان و بحث و تبادل نظر

جلسه پانزدهم :  ارائه پروژه های دانشجویان و بحث و تبادل نظر

جلسه شانزدهم : جمع بندی مطالب ارائه شده در طول ترم