جلسه اول راندو در عناصر محیطی
جلسه دوم راندو پلان و سایت پلان
جلسه سوم
راندو نما و مقطع
جلسه چهارم راندو تمرین اسکیس مفهومی
جلسه پنجم راندو یک اثر معماری ایرانی اسلامی
جلسه ششم شیت بندی دستی
جلسه هفتم آشنایی با نرمافزارهای بیان معماری
جلسه هشتم آشنایی مقدماتی نرمافزار فوتوشاپ و ایلوستراتور
جلسه نهم آشنایی با تکنیکManipulateو فتوکولاژ در بیان معماری
جلسه دهم بیان دیجیتال تصاویر پارالاین
جلسه یازدهم بیان دیجیتال پلان و سایت پلان
جلسه دوازدهم بیان دیجیتال نما و مقطع
جلسه سیزدهم بیان دیجیتال پرسپکتیو
جلسه چهاردهم تمرین شیت بندی در فوتوشاپ
جلسه پانزدهم بیان ترکیبی بیان دستی و دیجیتال

جلسه شانزدهم: کرکسیون نهایی