• جلسه اول- یاداوری اهمیت خط- تمرین های خط کشی- ارزش خطی- معرفی کادرو شیت
 • جلسه دوم- ارائه تصویر درست از کادر بندی- تقسیمات طلایی- سوژه- مفاهیم پایه ای تاکید و عمق.. و تمرینهای مربوطه- شیت بندی معماری و قوانین آن.
 • جلسه سوم-مفهوم عکاسی معماری- کادرهای متداول- عمق میدان- کنتراست- سنگینی بصری و تمرین در قالب عکاسی معماری (گزارشی- مفهومی)
 • جلسه چهارم- مبانی رنگ- چرخه رنگ- هفت کنتراست رنگی و تمرینهای مربوطه
 • جلسه پنجم- ایجاد بافت با تجربه بوسیله گواش- تونالیته- ساخت ترام رنگی متفاوت
 • جلسه ششم-تجربه کار با آبمرکب- ایجاد بافت- ترکیبات غلظتهای متفاوت با آبمرکب
 • جلسه هفتم- ایجاد افکت آسمان- زمین- درخت بوسیله آبمرکب- تمرینهای اسکیس با آبمرکب
 • جلسه هشتم- تجربه کار با آبرنگ- ایجاد بافت- ترکیبات غلظتهای متفاوت با آبرنگ
 • جلسه نهم- افکت آسمان- زمین- درخت بوسیله آبرنگ- تمرینهای اسکیس با آبرنگ
 • جلسه دهم- معرفی مدادرنگ بعنوان ابزار دیگر اسکیس و راندو و تمرینهای مربوطه
 • جلسه یازدهم- راندوی عناصر معمای با مدادرنگ
 • جلسه دوازدهم- معرفی مارکر- انواع آن- ایجاد افکت های متفاوت- احجام افلاطونی بوسیله مارکر
 • جلسه سیزدهم- انواع آسمان- درخت- زمین- آب- انعکاس و …بوسیله مارکر
 • جلسه چهاردهم- تمرینهای متعدد جهت تسلط بر مارکر و تلفیق مارکر و آبرنگ با دیگر ابزارها
 • جلسه پانزدهم- راندوی مقاطع- نماها- پرسپکتیوهای نقطه گریزی با مارکر و تلفیق تکنیکها
 • جلسه شانزدهم- ارائه شیت های متعدد معماری توسط دانشجو بصورت اسکیس و راندو
 • جلسه هفدهم- ژوژمان راندوها در قالب شیت های شاسی کشی شده.