جلسه اول: مقدمه، سیستم واحدهای اندازه گیری، قوانین پایه مکانیک، کمیت های اسکالر و برداری، جبر بردارها

جلسه دوم: سیستم نیروهای دو بعدی، مولفه های نیرو در دستگاه مختصات کارتزین، گشتاور و کوپل، برآیند نیروها

جلسه سوم: سیستم نیروهای سه بعدی، گشتاور و کوپل در حالت سه بعدی، برآیند بردارها، حل تمرین و مسئله

جلسه چهارم: روابط تعادل و نحوه حل مسائل تعادل در حالت دو بعدی و سه بعدی، نمودار جسم آزاد، سیستم نیروهای معادل، جمع بندی و خلاصه

جلسه پنجم:حل تمرینات و مثال های اضافه از بحث تعادل دو بعدی و سه بعدی

جلسه ششم: تحلیل سازه ها (خرپاها ی صفحه ای و فضایی – قاب و ماشین ها)، اعضا صفر نیرویی (یا خنثی) خرپا

جلسه هفتم: حل تمرینات و مثال های اضافه از تحلیل سازه ها (خرپاها ی صفحه ای و فضایی – قاب و ماشین ها)

جلسه هشتم: مرکز جرم، مرکز خط، صفحه و حجم، خواص سطوح، مرکز جرم، گشتاور اول سطح، مرکز سطح، قضایای پاپیوس، مرکز شکل های مرکب

جلسه نهم: لنگر جبر (ممان اینرسی) حول محور x , y , z و حاصلضرب اینرسی، ممان اینرسی قطبی، شعاع ژیراسیون

جلسه دهم: گشتاور دوم حول محورهای دوران یافته، ممان اینرسی جرمی، حل تمرینات اضافه

جلسه یازدهم: حل تیر، رسم نمودارهای نیروی برشی و گشتاور خمشی، روش تعیین محل و مقدار گشتاور خمشی حداکثر و نیروی برشی حداکثر

جلسه دوازدهم: کابل ها ، معادله انحنا شکل کابل ها، معادلات سیستم های خرپا-کابل و تیر-کابل

جلسه سیزدهم: نیروی اصطکاک، انواع اصطکاک؛ اصطکاک خشک، حل مسائل تعادل با فرض وجود نیروی اصطکاک، اصطکاک در اجزاء ماشین

جلسه چهاردهم: کاربردهای خاص اصطکاک، گوه ها، پیچ ها، یاتاقانها، تسمه های منعطف