جلسه اول:رابطه انسان و محیط و طبیعت

جلسه دوم: نوآوری و الهام از طبیعت

جلسه سوم: معماری و طبیعت

جلسه چهارم:رابطه انسان ، طبیعت و معماری در ادوار مختلف تاریخی

جلسه پنجم :باغ سازی در معماری

جلسه ششم: رویکرد های نوین در رابطه با انسان، طبیعت و معماری ( معماری ارگانیک )

جلسه هفتم:  رویکرد های نوین در رابطه با انسان، طبیعت و معماری ( معماری معماری پایدار )

جلسه هشتم:  رویکرد های نوین در رابطه با انسان، طبیعت و معماری ( معماری معماری های تک)

جلسه نهم: رویکرد های نوین در رابطه با انسان، طبیعت و معماری ( معماری معماری اکوتک)

جلسه دهم: معماری دیکانستراکشن

جلسهیازدهم: معماری فولدینگ

جلسه دوازدهم: معماری پرش کیهانی

جلسه دوازدهم: معماری بیونیک

جلسه چهاردهم: ارائه دانشجویان بر اساس موضوعات مرتبط با سر فصل درس