جلسه اول: توضيح در خصوص تفاوت اين درس با دروس ترسيمي و توجه به ايده و تفكر
جلسه دوم: معرفي منابع مورد نياز و انتخاب موضوعات درس و ارائه يك پروژه مختصر شفاهي
جلسه سوم: گروهبندي ارائه كنفرانس هاي مشترك و بيان مقدماتي تئوري معماري
جلسه چهارم: بيان تيترهاي فضاي معماري، هنر و شهرسازي و توضيحات مربوطه
جلسه پنجم: در خصوص معماري دوره قبل از تاريخ ايران و نيز دوره هخامنشيان و ساسانيان
جلسه ششم: توضيحات در خصوص معماري دوره قبل از اسلام و بعد از اسلام بطور كلي
جلسه هفتم: توضيحات در خصوص معماري دوره اسلامي و بيان شيوه هاي طبقه بندي شده
جلسه هشتم: توضيحات در خصوص معماري كلاسيك جهان و نيز ارائه كنفرانس دانشجويي
جلسه نهم: توضيحات در خصوص معماري فضاهاي مسكوني و بيان نظريات مربوطه
جلسه دهم: توضيحات در خصوص معماري فضاهاي آموزشي و استانداردهاي آن
جلسه يازدهم: توضيحات در خصوص معماري فضاهاي بهداشتي و استانداردهاي آن
جلسه دوازدهم: توضيحات در خصوص معماري فضاهاي صنعتي و خاص و ارائه كنفرانس
جلسه سيزدهم: توضيحات در خصوص شهر و شهرسازي و تفاوت آن با معماري و يا وجوه مشترك
جلسه چهاردهم: توضيحات در خصوص طرح جامع و تفصيلي و طرح هاي هادي شهري و روستايي
جلسه پانزدهم: توضيحات در خصوص معماري فعلي ايران و نظام مهندسي و سازمانهاي تصميم ساز در امر ساختمان سازي
جلسه شانزدهم: ارزيابي كنفرانس ها و رفع اشكالات و نيز موضوعات باقي مانده