هدف درس : آشنایی با مفاهیم و تکنیک های سرمایه گذاری و کاربرد آنها در سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

 1. مفاهیم اساسی در سرمایه گذاری1
 2. مفاهیم اساسی در سرمایه گذاری2
 3. بورس اوراق بهادار تهران1
 4. بورس اوراق بهادار تهران2
 5. اطلاعات منتشره در بازار بورس تهران1
 6. اطلاعات منتشره در بازار بورس تهران2
 7. روش های ارزیابی سهام عادی1
 8. روش های ارزیابی سهام عادی2
 9. نظریه پرتفوی در سرمایه گذاری های مالی1
 10. نظریه پرتفوی در سرمایه گذاری های مالی2
 11. نظریه پرتفوی در سرمایه گذاری های مالی3
 12. مدل تک شاخصی1
 13. مدل تک شاخصی2
 14. فرایند مدیریت سرمایه گذاری در سهام1
 15. فرایند مدیریت سرمایه گذاری در سهام2
 16. فرایند مدیریت سرمایه گذاری در سهام3