هدف کلی: شناخت و تحلیل قطعات و مدارهای هیدرولیک و پنوماتیک شامل طراحی،اجرا و آزمایش

سرفصل جلسات

تعاریف اولیه سیستم های هیدرولیکی وپنوماتیکی جلسه اول
انواع پمپ های هیدرولیکی و ساختمان آنها و محاسبات مربوطه جلسه دوم
تعریف ویسکوزیته ،واحدها و روش های اندازه گیری جلسه سوم
شناسایی انواع روغن های هیدرولیک جلسه چهارم
معرفی انواع موتورهای هیدرولیک و نحوه عملکرد آنها جلسه پنجم
تعاریف و مفاهیم اولیه هیدرودینامیک جلسه ششم
اجزا تشکیل دهنده خطوط انتقال انرژی و تعیین قطر لوله از جدول جلسه هفتم
معرفی انواع شیرهای هیدرولیکی ،علائم مشخصه ، ساختمان و طرز کار آنها جلسه هشتم
معرفی انواع سیلندر ،پیستون،انباره و فشارسنج ها،ساختمان و طرز کارآنها جلسه نهم
مکانیزه ،کارفرمان های هیدرولیک و کاربرد آن ها در صنعت جلسه دهم
مدارات هیدرولیکی ،علائم اختصاری،اصول کنترل و عیب یابی جلسه یازدهم
تعاریف اولیه سیستم های پنوماتیک و تفاوت آن ها با هیدرولیک جلسه دوازدهم
اجزا تشکیل دهنده و آماده سازی سیستم هوای فشرده و شبکه توزیع آن جلسه سیزدهم
انواع کمپرسورها ،عملکرد و قسمت های مختلف آن جلسه چهاردهم
انواع شیرهای پنوماتیک و طرز کار آنها جلسه پانزدهم
انواع سیلندر و پیستون یک طرفه و دو طرفه و محاسبات نیرو و گشتاور و ظرفیت کمپرسور جلسه شانزدهم
شناسایی انواع فرمان های پنوماتیکی و کاربرد آنها در صنعت جلسه هفدهم
نکات ایمنی و اصول بهداشتی در مدارهای هیدرولیکی وپنوماتیکی جلسه هجدهم