هفته اول روش ها و كاربردهاي مرور متون علمي (Literature Review) توسط نرم افزار End Note Ris
هفته دوم استفاده بهينه از PubMed و مديريت منابع اطلاعات علمی توسط (RIS)
هفته سوم آشنایی با پروپوزال و اجزا آن
هفته چهارم نحوه مرورمنابع و پیشینه تحقیق
هفته پنجم روزآمدسازي (به روزرساني) اطلاعات علمي و جستجو در پایگاههای اطلاعات علمی(Updating Information)
هفته ششم روش هاي بهينه سازي رتبه و رويت پذيري وب سايت هاي علمي در موتورهاي جستجو (SEO)
هفته هفتم نگارش و پياده سازي پروتكل جستجو براي انجام مرور سيستماتيك (Search Protocol)
هفته هشتم انواع مقالات و شیوه نگارش اجزا مقاله علمی
هفته نهم اصول حفظ امنيت اطلاعات علمي و امنیت اطلاعات علمي (Information Security)
هفته دهم بررسي اعتبار منابع اطلاعاتي (وب سايت، كتاب و مجله) (Assessment of Information Resources)
هفته یازدهم كاربرد بهينه پست الكترونيكي در فعاليت هاي پژوهشي (Email Mastery)
هفته دوازدهم نحوه دسترسی به منابع و کتب جهت نگارش گزارشات علمی
هفته سیزدهم نحوه رفرنس نویسی و انواع مدل های رفرنس نویسی
هفته چهاردهم ادامه مبحث رفرنس نویسی و دسترسی به ارجاعات مقالات
هفته پانزدهم شیوه بررسی علم نت و ایران داک و سیکا برای استعلام عنوان تز و حتی طراحی عنوان مقالات
هفته شانزدهم بررسی اشکالات طول ترم و دریافت پروژه های تحقیقاتی دانشجویان