هفته اول آشنایی با محیط نرم افزار Excel – فرمول نویسی – محاسبات ماتریسی
هفته دوم رسم نمودار ها در اکسل – محاسبه سطح زیر نمودار – تعیین معادلات رگرسیون
هفته سوم استفاده از ابزار solver در بهینه سازی و برنامه ریزی خطی – حل دستگاه معادلات چند مجهولی
هفته چهارم انجام محاسبات مختلف انتقال جرم ، حرارت و رئولوژی مواد غذایی به کمک اکسل
هفته پنجم آشنایی با محیط نرم افزار MATLAB – بردار و ماتریس – متفیر ها و توابع در MATLAB
هفته ششم استفاده از MATLAB در محاسبات ماتریسی و توابع ماتریسی – مشتق – انتگرال گیری
هفته هفتم حل معادلات جبری – دستگاه معادلات و معادلات دیفرانسیل معمولی به کمک MATLAB
هفته هشتم انواع نمودارها و رسم آنها – برازش منحنی و curve fitting با استفاده از MATLAB
هفته نهم برنامه نویسی در محیط MATLAB – دستورات شرطی – حلقه یا لوپ – ساختار توابع و نوشتن توابع
هفته دهم حل معادلات دیفرانسیل پاره ای انتقال حرارت به کمک PDE Toolbox
هفته یازدهم مبانی پردازش تصویریا Image processing – توابع تبدیل – پردازش تصویر توسط MATLAB – کاربرد در فراوری مواد غذایی
هفته دوازدهم مبانی شبکه های عصبی مصنوعی Artificial neural network – توابع انتقال – انواع شبکه – آموزش شبکه
هفته سیزدهم پیاده سازی و تجزیه تحلیل شبکه در MATLAB – کاربرد شبکه عصبی در فراوری مواد غذایی
هفته چهاردهم طراحی آزمایشات با فاکتوریل – مقایسه طرح فاکتوریل با طرح روش سطح پاسخ Response Surface Methodology (RSM)
هفته پانزدهم آشنایی با نرم افزار Design Expert – تعیین سطوح متغیرها – طرح مرکب مرکزی و باکس بنکن – تعیین الفا
هفته شانزدهم استفاده از نرم افزار جهت طراحی روش سطح پاسخ – تجزیه و تحلیل – بهینه سازی فرایند ها و فرمولاسیون ها