هفته اول شرایط پایا و ناپایای انتقال حرارت – پروفایل دما در حالت پایا و ناپایا – قانون فوریه در شرایط پایا و ناپایا
هفته دوم عدد بیوت ( مقاومت داخلی و خارجی ) – دامنه تغییرات عدد بیوت – محاسبات در شرایط بیوت کمتر از 0.1
هفته سوم رابطه پروفایل دما در سیال تک فاز در حال اختلاط well mixed – مفهوم گرمایش سریع و یکنواخت فازها
هفته چهارم رابطه پروفایل دما در بیوت بین 0.1 و 40 و محاسبات انتقال حرارت مربوطه برای اسلب (تیغه) – استوانه و کره
هفته پنجم رابطه پروفایل دما در بیوت بیشتر از 40 و محاسبات انتقال حرارت مربوطه برای اسلب (تیغه) – استوانه و کره
هفته ششم انتقال حرارت در اجسام محدود و نا محدود- تعیین پروفایل دما جهت بررسی اثر فرایند حراتی بر محصولات
هفته هفتم سینتیک فرایند حرارتی – ارزیابی کفایت فرایندهای حرارتی – چالش انتقال حرارت در مواد غذایی حاوی ذرات
هفته هشتم محدودیت های روشهای متداول انتقال حرارت –روشهای گرمایش دی الکتریک ( مایکروویو – امواج رادیویی)
هفته نهم مبانی روش گرمایش اهمیک – مقایسه روشهای نوین و متداول انتقال حرارات – تجاری شدن روشهای نوین
هف ته دهم شرایط پایا و ناپایای انتقال جرم – پروفایل غلظت در حالت پایا و ناپایا – قانون فیک در شرایط پایا و ناپایا
هفته یازدهم انتقال جرم نفوذ مولکولی و جابجایی – ضریب نفوذ یا انتشار – تجزیه تحلیل ضریب انتقال جرم در انتقال جابجایی
هفته دوازدهم عدد بیوت جرمی – عدد شروود – عدد اشمیت – عدد گراشوف – تعیین ضریب انتقال جرم با مدلهای تجربی
هفته سیزدهم معادلات انتقال جرم پایا – ضریب نفوذپذیری و رابطه آرنیوس – دمای انتقال شیشه ای در پلیمرها و پلاستی سایزر
هفته چهاردهم نفوذپذیری مواد بسته بندی به اکسیژن و بخار آب – مدل های مهاجرت بین مواد غذایی و مواد بسته بندی
هفته پانزدهم معادلات انتقال جرم ناپایا – بررسی پروفایل غلظت در اسلب ، استوانه وکره – انتقال جرم در آبگیری اسمزی
هفته شانزدهم مقایسه انتقال جرم و حرارت و بررسی شباهت ها – بررسی انتقال جرم و حرارت همزمان در خشک کردن مواد