هفته اول آشنایی با گرایش های میکروب شناسی و فرصت های شغلی و معرفی دانشجویان
هفته دوم تاریخچه میکروبیولوژی+طبقه بندی اولیه موجودات زنده از نظریه لینه به بعد…
هفته سوم طبقه بندی باکتری ها از لحاظ شکل و اندازه(مورفولوژی باکتری و طبقه بندی آن)
هفته چهارم انواع باکتری های مسمومیت زای مواد غذایی
هفته پنجم انواع باکتری های مسمومیت زای مواد غذایی
هفته ششم اندازه رشد و نمو باکتری ها GENERATION TIME
هفته هفتم انواع باکتری هایبیماری زای مواد غذایی
هفته هشتم انواع باکتری هایبیماری زای مواد غذایی
هفته نهم طبقه بندی میکروب ها براساس نیاز به انرژی
هفته دهم عوامل درون اثرگذار بر رشد باکتری ها
هفته یازدهم عوامل برون اثرگذار بر رشد باکتری ها
هفته دوازدهم بروز و شیوع و حدت و شدت در میکروب شناسی مواد غذایی
هفته سیزدهم انواع مختلف محیط های کشت باکتری ها
هفته چهاردهم راسته وجنس وگونه ورده وخانواده و … باکتری ها
هفته پانزدهم انواع روش های نمونه برداری دوکلاسه و سه کلاسه در میکروب شناسی
هفته شانزدهم پخش کلیه کلیپ های کمک آموزشی مباحث ندریس شده توسط مدرس+ ارائه گزارشهای کلاسی