رحيمي

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

باقري شهرستاني

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

رستگارچکوسري

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

ظهيري

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

فرجادکنارسري

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

لطفي شبخوش سرائي

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

مجيدي گلونداني

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

محمدي احمدابادي

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

مشهدي اشترگان

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

موسوي شيجاني

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی

يوسفي نوحداني

هفته اول تعاریف و دامنه ضایعات مواد غذایی بر حسب منشاء
هفته دوم وضعیت بروز ضایعات در ایران و جهان و اهمیت موضوع
هفته سوم جنبه های عمومی و جنرال تصفیه پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی
هفته چهارم تفاوتها و ویژگیهای خاص پسابهای صنعتی کارخانجات مواد غذایی و راههای تصفیه آن
هفته پنجم تولید سوختهای زیستی با استفاده از ضایعات مواد غذایی
هفته ششم بررسی و مقایسه روشهای استخراج و فرآوری و تکنولوژی های پیشرفته در امر ضایعات مواد غذایی
هفته هفتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع روغن
هفته هشتم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع لبنیات
هفته نهم تکنولوژیهای نوین در بازیافت ترکیبات زیست فعال در صنایع لبنیات
هفته دهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع نان و غلات
هفته یازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع قند و نشاسته
هفته دوازدهم بررسی ضایعات و تولید فرآورده های با ارزش افزوده در صنایع میوه جات و سبزیجات
هفته سیزدهم تولید و شناسایی ترکیبات مغذی و رنگدانه ها در انواع ضایعات و پسماند محصولات کشاورزی