هفته اول ارائه سرفصل، معرفی رفرنسهای مورد استفاده، بیان مقدمه
هفته دوم تعریف تخمیر، انواع تخمیرهای صنعتی، اهداف تخمیرهای صنعتی
هفته سوم ویژگیهای میکروارگانیسمهای مورد استفاده در صنعت، روشهای تهیه و نگهداری میکروارگانیسمها
هفته چهارم محیطهای کشت میکروبی، منابع کربن صنعتی
هفته پنجم منابع ازت صنعتی و سایر عناصر مورد نیاز در فرمولاسیون محیطهای کشت ، معرفی هورمونها یا عوامل رشد
هفته ششم استریلیزاسیون محیطهای کشت صنعتی
هفته هفتم فازهای مختلف رشد میکروارگانیسمها با معرفی تروفوفاز و ایدیو فاز
هفته هشتم کنترل شرایط کشت :دما، اسیدیته
هفته نهم روشهای هوادهی در محیطهای کشت صنعتی
هفته دهم همزدن در محیطهای کشت مایع
هفته یازدهم کشت در محیطهای صنعتی جامد با ذکر مثال
هفته دوازدهم کشت در محیطهای مایع به صورت نیمه مداوم و مداوم
هفته سیزدهم مقایسه دو روش کشت جامد و مایع و برسی مزایا و معایب هر یک
هفته چهاردهم مراحل جداسازی و خالص سازی متابولیت های میکروبی ، جداسازی سلولها
هفته پانزدهم تخریب پوششهای سلولی، تغلیظ متابولیت
هفته شانزدهم روشهای خالص سازی متابولیت ها با ذکر مثال