آشنایی با علم رسم فنی و نقشه کشی و اهمیت آن. آشنایی با ابزار رسم و نحوه استفاده از آنها هفته اول
آشنایی با انواع مداد ها و طبقه بندی آنها. آشنایی با انواع کاغذ ها و اندازه آنها هفته دوم
آشنایی با انواع خطوط نقشه کشی و ضخامت آنها هفته سوم
نحوه ترسیمات هندسی از جمله رسم عمود منصف، رسم زاویه قائمه، رسم مثلث با داشتن سه ضلع هفته چهارم
روش رسم دایره گذرنده از دو نقطه، تقسیم پاره خط به فسمت های مساوی، رسم دوایر مماس بر هم در حالتهای مختلف هفته پنجم
آشنایی با انواح صفحات و نحوه تشخیص تصاویر اجسام هفته ششم
روش رسم تصویر سه نما در فرجه اول هفته هفتم
تمرین عملی رسم تصاویر سه نما اجسام مختلف هندسی هفته هشتم
تصاویر احجام در سه نما و نحوه تشخیص آنها هفته نهم
آشنایی با اندازه گذاری ،علائم و نشانه های اندازه گذاری، مقایس و استاندارد مقیاس هفته دهم
مجهول یابی با استفاده از نقطه یابی هفته یازدهم
مجهول یابی با استفاده از آنالیز سطح م آنالیز حجم هفته دوازدهم
روش رسم تصویر مجسم ایزومتریک هفته سیزدهم
روش رسم دایره در روش ایزومتریک در روی سه صفحه هفته چهاردهم
روش رسم تصویر مجسم دیمتریک هفته پانزدهم
روش رسم تصویر مجسم مایل شمل روش های کاوالیر و کابینت هفته شانزدهم