هفته اول معرفی واحد درسی، سرفصل واحد درسی و منابع داخلی و خارجی
هفته دوم تعاريف جديد علم رئولوژی ، مفهوم رفتار ويسکوالاستيک ، جامد و مايع ويسکوالاستيک، مدل های ماکسول، کلوين و رئوگراف آنها
هفته سوم مفهوم زمان تاخيری، مدل برگرو رئوگراف و روابط رياضی آن
هفته چهارم آزمون خزش و بازيافت خزش و مراحل انجام آن و رئوگراف آن
هفته پنجم تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون خزش براساس مدل برگر، نحوه محاسبه فاکتورهای رئولوژيکی در هر مرحله
هفته ششم مفهوم ناحيه ويسکوالاستيک خطی ، چگونگی تعيين اين ناحيه براساس نتايج حاصله از آزمون خزش
هفته هفتم نمونه هايی از آزمون خزش در محصولات غذايی، آناليز ويژگی های مکانيکی ديناميک مواد
هفته هشتم معرفی آزمون نوسانی و رئومتری، آشنايی با بخشهای مختلف دستگاه رئومتر
هفته نهم اساس رئومتری ، فاکتورهای آن، طراحی آزمون تنش برشی و ِيا کرنش ثابت
هفته دهم مرحله روبش دامنه کرنش، تفسير منحنی و فاکتورهای حاصله و مقايسه نمونه های غذايی توسط اين آزمون
هفته یازدهم مرحله رونش دامنه فرکانس، ، تفسير منحنی و فاکتورهای حاصله و مقايسه نمونه های غذايی توسط اين آزمون
هفته دوازدهم مفهوم فاکتورفرکانس تقاطع، کاربردهای آن در نمونه های غذايی
هفته سیزدهم مفهوم فاکتور ويسکوزيته و فرکانس مينيمم و کاربردهای آن در نمونه های غذايی
هفته چهاردهم آزمون رفتار جريان در رئومتر، مفهوم فاکتور ويسکوزيته در تنش صفر
هفته پانزدهم روش تعيين تنش تسليم در آزمون روبش دامنه تنش ، کاربردهای آن در نمونه های غذايی
هفته شانزدهم جمع بندی مطالب و پاسخگويی به سوالات