هفته اول بیان سرفصل – معرفی منابع مطالعاتی – توضیح در خصوص سمینار کلاسی – تعریف خواص کاربردی ترکیبات غذایی
هفته دوم مقدمه ای در خصوص ارتباط خواص شیمیایی و کاری ترکیبات غذایی
هفته سوم رنگ های طبیعی – سنتتیک و خواص کاری آنها
هفته چهارم واکنشهای قهوه ای شدن آنزیمی
هفته پنجم واکنشهای قهوه ای شدن غیرآنزیمی (میلارد – کاراملیزاسیون)
هفته ششم انواع شیرین کننده ها و خواص کاری آنها
هفته هفتم انواع شیرین کننده ها و خواص کاری آنها
هفته هشتم انواع نگهدارنده ها و خواص کاری آنها
هفته نهم انواع نگهدارنده ها و خواص کاری آنها
هفته دهم انواع هیدروکلوئیدها و خواص کاری آنها
هفته یازدهم انواع هیدروکلوئیدها و خواص کاری آنها
هفته دوازدهم آنتی اکسیدان های اولیه – ثانویه – طبیعی – سنتتیک و نقش آنها
هفته سیزدهم طعم دهنده ها
هفته چهاردهم امولسیون های غذایی و نقش امولسیفایرها
هفته پانزدهم دیگر افزودنی های غذایی شامل ترکیبات ضدکلوخه ای – ترکیبات جایگزین چربی ها
هفته شانزدهم ارائه سمینار کلاسی دانشجویان و پاسخگویی به سوالات و اشکالات درسی دانشجویان