جلسه اول :تاريخچه ـ اهميت گوشت ـ انواع گوشت و محصولات مختلف آن
جلسه دوم:مروري بر تركيبات گوشت و اهميت آنها
جلسه سوم:مروري بر ساختمان گوشت (پروتئين‏هاي ميوفيبريلي- پروتئين‏هاي بافت پيوندي – پروتئين‏هاي ساركوپلاسميك )
جلسه چهارم:آشنايي با قطعه‏بندي لاشه ـ تغييرات بعد از كشتار
جلسه پنجم:رساندن گوشت – ظرفيت نگهداري آب و عوامل مؤثر در آن
جلسه ششم:تردي گوشت و عوامل مؤثر در آن
جلسه هفتم:گوشت‏هاي PSE و DFD
جلسه هشتم:تکنولوژي فرآورده‏هاي گوشتي (نمك سودكردن)
جلسه نهم:تکنولوژي فرآورده‏هاي گوشتي (ژامبون)
جلسه دهم:تکنولوژي فرآورده‏هاي گوشتي (سوسیس)
جلسه یازدهم:تکنولوژي فرآورده‏هاي گوشتي (همبرگر)
جلسه دوازدهم:تکنولوژي فرآورده‏هاي گوشتي (کنسرو های گوشتی)
جلسه سیزدهم:تکنولوژي فرآورده‏هاي گوشتي (دودی کردن)
جلسه چهاردهم:ماشين‏آلات در صنايع گوشت
جلسه پانزدهم:محصولات جنبي صنايع گوشت
جلسه شانزدهم:تکنولوژی تولید محصولات تخمیری بر پایه گوشت