هفته اول :اهمیت، تاریخچه و اهداف
هفته دوم: ترکیب شیمیایی میوه ها و سبزی ها
هفته سوم: تغییرات فیزیکوشیمیایی محصول در هنگام رسیدن
هفته چهارم: تنفس و تغییرات آن
هفته پنجم: گروه بندی محصولات باغی از لحاظ تغییرات شیمیایی
هفته ششم: رسیدگی میوه ها و شاخص آن
هفته هفتم: مسیرهای متابولیکی تنفس و کنترل آن
هفته هشتم: اثر اتیلن و سایر تنظیم کننده های رشد گیاهی روی رسیدگی
هفته نهم: نگهداری و انبار نمودن محصولات باغی در سرد خانه
هفته دهم: اصول استفاده از سرد خانه
هفته یازدهم: طولانی کردن دوره نگهداری محصولات
هفته دوازدهم: نا بسامانی های میوه ها و سبزی ها
هفته سیزدهم: بیماری های قارچی مهم انبار
هفته چهاردهم: شرایط نگهداری بهینه محصولات باغبانی
هفته پانزدهم: حمل و نقل محصولات باغبانی و شرایط مناسب آن
هفته شانزدهم:بسته بندی محصولات باغبانی