هدف کلی : هدف کلان این پژوهش سعی بر تشریح اقلیم و اقلیم شناسی است،که کاربرد ویژه و مهمی برای طراحان دارد،و به صورتی جامع و متناسب با نیازهای عملی و پژوهشی آنها ارائه خواهد شد.
این مقوله ابتدا به مفاهیم ،مقیاس و عناصر اقلیم توجه خواهد نمود،سپس به توصیف سامانه تشخیص نوع اقلیم که قابل انطباق،مناسب و آسان برای طراحان بنا و شهر باشد می پردازد.ارائه : تدریس توسط استاد با استفاده از فیلم های آموزشی و پاورپونت و کنفرانس توسط دانشجویان

جلسه اول : اقلیم، عوامل اقليمي، تابش آفتاب، رطوبت، دمای هوا، دماي خشك، دماي مرطوب، دماي متوسط تابشي، دماي كروي، دماي آفتاب و هوا، جريان هوا، سيستم هاي جهاني باد، بادهاي محلي، بارندگی

جلسه دوم:معماری اقلیمی ایران، اقلیم معتدل و مرطوب

جلسه سوم:معماری اقلیمی ایران، اقلیم گرم و مرطوب

جلسه چهارم:معماری اقلیمی ایران، اقلیم گرم و خشک

جلسه پنجم:معماری اقلیمی ایران، اقلیم سرد و کوهستانی

جلسه ششم: رفتار حرارتي ساختمان- تبادل حرارت در ساختمان

جلسه هفتم: تابش آفتاب و تأثير آن بر ساختمان- هندسه خورشيد – تابش بر وجوه ساختمان- سایه بان ها

جلسه هشتم: پوسته حرارتي ساختمان – جريان هوا در ساختمان و تهويه- جريان هوا در اثر پديده دودكشي – جريان هوا در اثر وزش باد- تهویه – کنترل باد

جلسه نهم : بادگیر

جلسه دهم: آسايش حرارتي تبادل حرارت بدن انسان و مفهوم آسايش حرارتي

جلسه یازدهم: تعريف آسايش حرارتي مطالعات ويكتور اولگي در مورد آسايش حرارتي

جلسه دوازدهم: تأثير تابش بر منطقه آسايش- تأثير رطوبت بر منطقه آسايش- تأثير باد بر منطقه آسايش

جلسه سیزدهم: مطالعات گيوني در مورد آسايش حرارتي- مطالعات جديد تر در مورد آسايش حرارتي