جلسه اول: انواع فساد شامل فساد بیولوژیکی، فساد شیمیایی و فساد فیزیکی؛

جلسه دوم:عوامل ایجاد کننده فساد شامل نوع و منشاء میکروارگانیسم ها در غذا؛

جلسه سوم:جوندگان و حشرات، مهمترین آنزیم-های مؤثر در فساد غذا

جلسه چهارم: فعالیت آب ،آب آزاد، پتانسیل اکسید و احیاء، و نقش آنها در ایجاد فساد میکروبی ،شیمیایی و فیزیکی؛

جلسه پنجم: اثر عوامل مختلف بر فساد ،- حرارت، نور و نقش آن ها در ایجاد فساد شیمیایی و میکروبی؛

جلسه ششم: پایداری و ناپایداری  ترکیبات کنترل کننده فساد غذا به شکل طبیعی

جلسه هفتم:اصول روشهای برودتی ،روشهای مبتنی بر دفع حرارت در غذا به منظور انجماد غذا، اصول و مکانیسم-های مربوط و تجهیزات مورد نیاز در به کارگیری این روشها

جلسه هشتم:نگهداری مواد غذایی در سطح صنعتی در ایران،مثالهای رایج مورد استفاده از نگهداری مواد غذایی در سطح صنعتی در ایران، مزایا و معایب روشهای دفع حرارت با روشهای حرارتی؛

جلسه نهم:اصول روشهای اعمال حرارت ،اصول ازبین بردن میکروارگانیسمها با حرارت، شناسائی روشهای اعمال حرارت، طبقه بندی فرآیندهای حرارتی مورد استفاده برای نگهداری مواد غذایی

جلسه دهم:اصول روشهای اعمال حرارت،مزایا و معایب روش های حرارتی به منظور نگهداری، رایجترین روشهای  فراوری حرارتی در ایران برای سالم سازی شیر، آبمیوه، گوشتهای عمل آوری شده و کنسروها

جلسه یازدهم:اصول روشهای کاهش آب آزاد با استفاده از افزایش فشار اسمزی، جداسازی آب غذا با استفاده از روشهای سنتی تبخیر، تبخیر در خلأ و تجهیزات مورد استفاده در این روشها

جلسه دوازدهم:-  اصول روش-های غیر حرارتی ،تغلیظ بدون استفاده از روشهای حرارتی، تغلیظ انجمادی، فیلتراسیون و کاربرد آنها در صنایع لبنی یا شربت های میوه ای حاوی ترکیبات حساس به حرارت؛

جلسه سیزدهم:  سایرتکنولوژی ها ،نقش تکنولوژی فشار هیدرواستاتیک بالا در نگهداری غذا،نقش بسته بندی در افزایش عمر نگهداری گوشتهای خام، ماهی و محصولات پخته شده، کاربرد بسته بندی های هوشمند در کنترل فساد غذا

جلسه چهاردهم:تغییر اتمسفر و بسته بندیهایی با اتمسفر تغییر یافته و استفاده از متد تغییر اتمسفر به عنوان یک روش تلفیقی در افزایش عمر نگهداری غذاهای انبار شده در انبار سرد

جلسه پانزدهم:،معایب هرکدام و طبقه بندی روشهای پرتوتابی؛ تجهیزات مورد نیاز و امکان استفاده از این روشها به جای روشهای دیگر ،

روشهای مبنتی بر نگهداری مواد غذایی با استفاده از مواد شیمیایی، گوشتهای فراوری شده، محصولات  پرورده و کاربرد دود دهی در نگهداری غذا

جلسه شانزدهم:روشهای پرتو تابی ،افزودنی ها ،پرتو تابی به عنوان روشی برای کنترل فساد،  استفاده از امواج ماوراء بنفش و گاما در نگهداری غذا ،اصول و مکانیسمهای نگهدارنگی آنها، مزایا