هفته اول تعاریف انتقال حرارت پایا و ناپایا – انتقال حرارت به روش هدایت
هفته دوم قانون فوریه – معادله انتقال حرارت در دیواره – انتقال حرارت در دیواره های ترکیبی
هفته سوم معادله انتقال حرارت در استوانه تو خالی یا لوله – انتقال حرارت در لوله های ترکیبی –
هفته چهارم نقش عایق در کاهش اتلاف حرارت – شعاع بحرانی عایق – مقاومت در برابر انتقال حرارت در دیواره و لوله
هفته پنجم انتقال حرارت جابجایی – تعریف – انواع ( جابجایی طبیعی یا آزاد و اجباری ) – قانون سرد شدن نیوتن
هفته ششم تلفیق انتقال حرارت به روش هدایت و جابجایی – ضریب کلی انتقال حرارت – تلفیق دیواره و سیال
هفته هفتم تلفیق لوله و سیال – انتقال حرارت در مبدل های حرارتی – انواع شامل تماسی و غیر تماسی
هفته هشتم مبدل حرارتی صفحه ای و لوله ای – محاسبات اختلاف دمای متوسط لگاریتمی – سرعت تبادل حرارت
هفته نهم محاسبات مبدل حرارتی جریان موافق و جریان مخالف وپروفایل دما در آنها – رسوب و گرفتگی سطوح مبدل
هفته دهم محاسبه ضریب انتقال حرارت جابجایی – اعداد بدون بعد مورد استفاده – مفهوم و رابطه عدد ناسل
هفته یازدهم مفهوم و رابطه عدد رینولدز – عدد پرانتل – عدد گراشوف – بررسی رابطه بین عدد ناسل و سایر اعداد بدون بعد
هفته دوازدهم ضریب انتقال حرارت در حالتهای مختلف – جریان سیال داخل و خارج لوله و همچنین درون بستر ثابت و شناور
هفته سیزدهم بررسی مفهوم و رابطه ضریب انتشار حرارتی – محاسبه ضریب یا قابلیت هدایت حرارتی با مدل های تجربی
هفته چهاردهم تعاریف انتقال جرم پایا و ناپایا – روشهای انتقال جرم شامل نفوذ یا انتشار مولکولی و انتقال جرم جابجایی
هفته پانزدهم شار جرمی و قانون فیک – رابطه فیک برای دیواره – استوانه توخالی و کره – ضریب نفوذ یا انتشار جرمی
هفته شانزدهم قانون هنری – ضریب نفوذپذیری در مواد بسته بندی – محاسبات نفوذ پذیری به بخار آب و اکسیژن در پلیمرها