هفته اول اهداف و کلیات طراحی کارخانه های فرآوری مواد غذایی و خصوصیات یک طرح خوب
هفته دوم بررسی اقتصادی و فنی یک طرح و ملاک و معیار احداث یک کارخانه
هفته سوم انواع چیدمان فضای کارخانه
هفته چهارم انواع فلوچارت های طراحی یک کارخانه
هفته پنجم دیاگرام بلوکی فرآیند (PBD) و موازنه جرم
هفته ششم  مسائل مربوط به موازنه جرم برای خطوط تولید محصولات متفاوت
هفته هفتم جدول عملیات فرآیند و بررسی علایم قراردادی مرتبط
هفته هشتم بررسی انواع الگوهای جریان مواد در کارخانه (Flow Pattern)
هفته نهم بررسی پروژه تحقیقاتی و گروه بندی کلاس برای ارائه پروژه های تحقیقاتی
هفته دهم سطوح فعالیت در کارخانه و محاسبه مساحت کارخانه
هفته یازدهم بخار آب در فرآوری مواد غذایی
هفته دوازدهم مهندسی روشنایی در صنایع غذایی
هفته سیزدهم محاسبه دستگاه ها و تجهیزات و پرسنل مورد نیاز کارخانه
هفته چهاردهم انتقال مواد: سیستم های حمل و نقل و نقاله ها
هفته پانزدهم توجیه اقتصادی/ راندمان فیزیکی/ راندمان اقتصادی
هفته شانزدهم سرمایه گذاری های ثابت/ هزینه های ثابت و متغیر/ محاسبه قیمت تمام شده محصول تولیدی/ نقطه سر به سر