هفته اول معرفی واحد درسی، سرفصل و منابع داخلی و خارجی
هفته دوم مروری بر پلی پروپيلن، جايگاه کنونی، ويژگی های کاربردی، ساختاری، مکانيکی و حرارتی و نقاط ضعف آن
هفته سوم معرفی پلی پروپيلن شفاف، تاريخچه ، کاربردهای کنونی آن در جهان مقايسه ويژگيهای آن با ساير مواد پليمری
هفته چهارم مکانيزمهای شفاف سازی، مواد هسته زاو نقش و عملکرد آنها در ساختار مواد پليمری
هفته پنجم طبقه بندی مواد هسته زا ، مقايسه ويژگیها و محدوديتهای کاربردی هر گروه
هفته ششم آشنايی با مواد هسته زا بر پايه سوربيتول، فرمول شيميايی، مکانيزم عملکرد و مقايسه ويژگيهای کاربردی
هفته هفتم قوانين و مقررات انتخاب انواع مناسب و مجاز مواد هسته زا ، انواع موجود در بازارهای جهانی
هفته هشتم مروری بر پلی اتيلن ترفتالات، جايگاه کنونی آن در ساخت ظروف بسته بندی در ايران و جهان
هفته نهم ويژگی های کاربردی، ساختاری، مکانيکی و حرارتی پلی اتيلن ترفتالات، مراحل شکل گيری بطری
هفته دهم معرفی بطری های مقاوم به حرارت و کاربردهای آن در انواع مواد غذايی
هفته یازدهم آشنايی با مراحل تکنيکی توليد بطری های مقاوم به حرارت، انتخاب نوع رزين، فراوری گلويی بطری
هفته دوازدهم طراحی بطري های مقاوم به حرارت ، مراحل فراوری بدنه بطری
هفته سیزدهم مروری برروشهای توليد مواد بسته بندی انعطاف پذير چند لايه و انواع چسبهای بسته بندی
هفته چهاردهم کاربردهای جهانی پلی اورتان ، فرمول شيميايی و انواع متداول ، اجزا سازنده
هفته پانزدهم آشنايی با نسلهای مختلف چسبهای پلی اورتانی ، مزايا و معايب هر گروه ، ايمنی آنها ، چسبهای دو جزیی
هفته شانزدهم جمع بندی ، پاسخگويی به سوالات