هدف کلی: آشنایی با اصول اندازه گیری و آموختن نحوه کار با دستگاه های اندازه گیری پارامترهای الکتریکی

 

سرفصل جلسات

آشنایی  کلی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری شامل :ولت متر ، آمپرمتر ،واتمتر، فرکانس متر ،مگر،ارت سنج،اسپلوسکوپ، LCR متر ،لوکس مترو… جلسه اول
اندازه گیری کمیت های جریان ، ولتاژ،  توان در مدارهای سری و موازی و بررسی قانون اهم جلسه دوم
اندازه گیری زمان تناوب ، اختلاف فاز بین دو شکل موج به روش عملی و به کمک منحنی لیساژور با اسلیسکوپ جلسه سوم
 اندازه گیری مقاومت زمین سطحی (میل ارت ) و عمقی به کمک ارت تستر جلسه چهارم
اندازه گیری مقاومت عایقی کابل و کار با دستگاه مگر جلسه پنجم
اندازه گیری میزان روشنایی چند محیط مختلف با دستگاه لوکس متر جلسه ششم
کار با دستگاه LCR متر و اندازه گیری   کمیت های اهمی ، سلفی و خازنی جلسه هفتم
بررسی و مقایسه توتال هارمونیک سه نوع لامپ رشته ای  ، کم مصرف و  ال ای دی با هم جلسه هشتم
اندازه گیری جریان به روش های مستقیم ، قرار دادن مقاومت شنت و  وCT جلسه نهم
اندازه گیری ولتاژ به روش مستقیم و قرار دادن مقاومت سری جلسه دهم
بررسی توان در مدارهای AC  تک فاز در بارهای مختلف اهمی ، سلفی ،  خازنی به روش های مستقیم ، غیر مستقیم و محاسبه خازن مورد نیاز   و اصلاح ضریب قدرت یک نمونه بار اهمی سلفی جلسه یازدهم
اندازه گیری توان مصرفی  توسط کنتور تک فازه و سه فازه و تست صحت کنتور به کمک پاور آنالایزر جلسه دوازدهم
محاسبه  ولتاژ ، جریان و امپدانس را در مدارهای RC , RL سری جلسه سیزدهم
محاسبه ی اندازه گیری ولتاژ ، جریان و امپدانس، در مدارهای  RLC  سری(هدف این بخش فقط بستن مدار و اندازه گیری کمیت ها است)

 

جلسه چهاردهم
اندازه گیری ولتاژ ها و جریان های خطی و فازی و جریان سیم نول و ولتاژ نقطه صفر در بارهای متعادل و نامتعادل در اتصال ستاره و مثلث

 

جلسه پانزدهم
اندازه گیریتوان در مدارهای AC سه فازه  به روش سه واتمتری روش آرون و اصلاح ضریب توان جلسه شانزدهم