پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
11 كلاس 101 پرديس مهرآيين يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** رسوليان رضا کارگاه ورق‌کاري و جوشکاري 14012 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
10 كلاس 101 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** رسوليان رضا کارگاه مدار فرمان 14012 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
4 كلاس 101 پرديس مهرآيين يکشنبه 11:00 – 12:30 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** باسره Ali Basereh زبان فارسي 14012 (237) کارشناسي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
5 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابداري (1) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
4 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابداري (2) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
12 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابرسي (2) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
8 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره Ali Basereh زبان تخصصي (2) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
8 كلاس 202 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** باسره Ali Basereh زبان تخصصي (1) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
2 كلاس 302 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 12:30 كلاس 302 پرديس مهرآيين ** پورشريف زهرا شيمي آلي 14012 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
8 آتليه 1 پرديس مهرآيين (فتاحي) يکشنبه 11:15 – 12:45 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد روشهاي ساخت پروژه هاي عمراني 14012 (235) کارشناسي پيوسته عمران
5 آتليه 1 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) يکشنبه 13:00 – 14:30 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه روشهاي مرمت ابنيه 14012 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
15 آتليه 1 پرديس مهرآيين (فتاحي) يکشنبه 14:30 – 16:00 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد تاسيسات الکتريکي (نور و صدا) 14012 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
3 آتليه 1 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) يکشنبه 14:30 – 16:00 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه فناوريهاي نوين ساختمان 14012 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
7 آتليه 2 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) يکشنبه 08:00 – 09:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه ايمني کارگاه 14012 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
7 آتليه 2 پرديس مهرآيين (فتاحي) يکشنبه 13:00 – 14:30 آتليه 2 پرديس مهرآيين ** فتاحي محمد طراحي ساختمان هاي بتني 14012 (225) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي معماري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
19 سايت 1 يکشنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** محمودي فردين الکترونيک عمومي 14012 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
5 سايت 2 يکشنبه 08:00 – 10:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش شبکه هاي محلي کامپيوتري 14012 (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر
5 سايت 2 يکشنبه 10:00 – 11:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش کارگاه شبکه هاي محلي کامپيوتري 14012 (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر
17 سايت 2 يکشنبه 11:00 – 15:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش برنامه سازي پيشرفته 14012 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
15 سايت 2 يکشنبه 12:00 – 14:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار آزمايشگاه مهندسي نرم افزار 14012 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
5 سايت 2 يکشنبه 12:00 – 14:00 سايت 2 ** عاشوري مجيد ايجاد بانکهاي اطلاعاتي 14012 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
4 سايت 2 يکشنبه 12:00 – 14:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار سيگنال ها و سيستم ها 14012 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر