پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
2 سايت 2 شنبه 11:00 – 14:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار طراحي زبان هاي برنامه سازي 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
15 سايت 2 شنبه 14:00 – 16:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار مباحث ويژه 1 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
11 سايت 2 شنبه 08:00 – 11:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار مدارهاي منطقي 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
2 سايت 2 يکشنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** عاشوري مجيد آزمايشگاه سيستم هاي عامل 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
15 سايت 2 يکشنبه 11:00 – 13:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار برنامه‌سازي سيستم 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
8 سايت 2 يکشنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش زبان تخصصي نرم‌افزار 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
2 سايت 2 يکشنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** عاشوري مجيد سيستم هاي عامل 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
11 سايت 2 يکشنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار مباني کامپيوتر و برنامه سازي 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
6 سايت 2 يکشنبه 15:00 – 16:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار مهندسي اينترنت 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
12 سايت 2 دوشنبه 11:00 – 13:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش ايجاد بانکهاي اطلاعاتي 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
2 سايت 2 دوشنبه 11:00 – 13:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش پايگاه داده ها 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
4 سايت 2 سه شنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار ساختمان هاي داده 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
3 سايت 2 سه شنبه 13:00 – 16:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار طراحي الگوريتم ها 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
2 سايت 2 يکشنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** عاشوري مجيد آزمايشگاه سيستم هاي عامل 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
15 سايت 2 يکشنبه 11:00 – 13:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار برنامه‌سازي سيستم 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
8 سايت 2 يکشنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش زبان تخصصي نرم‌افزار 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
2 سايت 2 يکشنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** عاشوري مجيد سيستم هاي عامل 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
11 سايت 2 يکشنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار مباني کامپيوتر و برنامه سازي 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
6 سايت 2 يکشنبه 15:00 – 16:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار مهندسي اينترنت 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
12 سايت 2 دوشنبه 11:00 – 13:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش ايجاد بانکهاي اطلاعاتي 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
2 سايت 2 دوشنبه 11:00 – 13:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش پايگاه داده ها 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
4 سايت 2 سه شنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار ساختمان هاي داده 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
3 سايت 2 سه شنبه 13:00 – 16:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار طراحي الگوريتم ها 14011 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر

 

باقیمانده پرشده محل کلاس روز امتحان جنسیت برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
کد استاد ساعت واحد شماره گروه نام درس کد درس ترم رشته
کارگاهی عملی نظری کارگاهی عملی نظری
36 14 سايت 2 هر دو چهارشنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** عاشوري مجيد 403 01:00 02:00 0 1 2 52 شبيه سازي کامپيوتري 211021 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
48 2 سايت 2 هر دو چهارشنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** بي لابري سياوش 604 01:00 02:00 0 1 2 51 گرافيک کامپيوتري (1) 211022 14011 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
84 16 00:00 02:00 04:00 0 2 4