پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
14 سايت 1 شنبه 13:30 – 15:00 سايت 1 ** شهبازي نسيم الکترومغناطيس 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
11 سايت 1 شنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم الکترونيک عمومي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
9 سايت 1 شنبه 09:30 – 11:00 سايت 1 ** شهبازي نسيم تحليل مدارهاي الکتريکي 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
5 سايت 1 شنبه 11:00 – 13:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم ماشين‌هاي الکتريکي سه فاز 14011 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام درس
16 سايت 1 يکشنبه 14:00 – 16:00 سايت 1 ** رسوليان رضا تجهيزات پست 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
15 سايت 1 يکشنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم ماشينهاي الکتريکي 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
14 سايت 1 دوشنبه 14:00 – 16:00 سايت 1 ** رسوليان رضا طراحي و توسعه شبکه هاي توزيع و پروژه 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
15 سايت 1 دوشنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم مديريت توزيع مصرف برق 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
15 سايت 1 دوشنبه 11:00 – 13:30 سايت 1 ** رسوليان رضا مقررات نگهداري و بهره برداري از شبکه ها 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
16 سايت 1 يکشنبه 14:00 – 16:00 سايت 1 ** رسوليان رضا تجهيزات پست 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
15 سايت 1 يکشنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم ماشينهاي الکتريکي 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع

 

پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
14 سايت 1 دوشنبه 14:00 – 16:00 سايت 1 ** رسوليان رضا طراحي و توسعه شبکه هاي توزيع و پروژه 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
15 سايت 1 دوشنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** شهبازي نسيم مديريت توزيع مصرف برق 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع
15 سايت 1 دوشنبه 11:00 – 13:30 سايت 1 ** رسوليان رضا مقررات نگهداري و بهره برداري از شبکه ها 14011 (228) کارشناسي ناپيوسته مهندسي برق – انتقال و توزيع