پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
3 كلاس 101 پرديس مهرآيين شنبه 11:00 – 13:00 كلاس 101 پرديس مهرآيين ** اکبري سلطاني شهريار برنامه سازي پيشرفته (2) 14012 (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
14 كلاس 201 پرديس مهرآيين شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** گروه حسابداري 2 استاد حسابداري پيشرفته (2) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
23 كلاس 201 پرديس مهرآيين شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** گروه حسابداري 2 استاد حسابداري پيشرفته (1) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
14 كلاس 201 پرديس مهرآيين شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم تحقيق در عمليات 14012 (237) کارشناسي حسابداري
6 كلاس 201 پرديس مهرآيين شنبه 12:30 – 14:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري ابزار و عقود مالي اسلامي 14012 (237) کارشناسي حسابداري
5 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابداري (1) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
4 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابداري (2) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
12 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر اصول حسابرسي (2) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
5 كلاس 201 پرديس مهرآيين يکشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** موسوي دکتر مديريت سرمايه‌گذاري 14012 (237) کارشناسي حسابداري
8 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده نرم‌افزارهاي کاربردي در حسابداري 14012 (237) کارشناسي حسابداري
9 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** شعباني خناچا خاطره رفتار سازماني 14012 (237) کارشناسي حسابداري
6 كلاس 201 پرديس مهرآيين دوشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مالياتي (1) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
5 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** کاروان کش سيده صديقه مالي (1) 14012 (237) کارشناسي حسابداري
7 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام ماليه عمومي و تنظيم خط‌مشي مالي دولت 14012 (237) کارشناسي حسابداري
13 كلاس 201 پرديس مهرآيين سه شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** مسافر بحري مريم پول و ارز و بانکداري 14012 (237) کارشناسي حسابداري
6 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 08:00 – 09:30 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** حمدوي شهرام مديريت توليد 14012 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
14 كلاس 201 پرديس مهرآيين چهارشنبه 14:30 – 16:00 كلاس 201 پرديس مهرآيين ** ربيعي منا مديريت مالي (2) 14012 (212) کارشناسي ناپيوسته علمي و کاربردي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
10 كلاس 202 پرديس مهرآيين شنبه 08:00 – 09:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده کنترلهاي داخلي و نظام راهبري شرکتي 14012 (237) کارشناسي حسابداري
3 كلاس 202 پرديس مهرآيين شنبه 09:30 – 11:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي 14012 (237) کارشناسي حسابداري
7 كلاس 202 پرديس مهرآيين شنبه 11:00 – 12:30 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده مباني حسابداري  بخش عمومي 14012 (237) کارشناسي حسابداري
5 كلاس 202 پرديس مهرآيين شنبه 14:30 – 16:00 كلاس 202 پرديس مهرآيين ** زارع برنجکار ازگمي مژده حسابداري موارد خاص 14012 (237) کارشناسي حسابداري
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
12 كلاس 301 پرديس مهرآيين شنبه 08:00 – 11:00 كلاس 301 پرديس مهرآيين ** ضيا ضيابري فاطمه اصول نگهداري مواد غذايي 14012 (230) کارشناسي علوم و مهندسي صنايع غذايي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
6 آتليه 1 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) شنبه 08:00 – 12:00 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه طراحي معماري (5) 14012 (209) کارشناسي ناپيوسته علمي-کاربردي معماري
8 آتليه 1 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) شنبه 10:30 – 12:00 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه طراحي معماري (از ورودي 98) 14012 (235) کارشناسي پيوسته عمران
4 آتليه 1 پرديس مهرآيين (پورهادي گوابري) شنبه 12:00 – 13:30 آتليه 1 پرديس مهرآيين ** پورهادي گوابري مهديه قراردادها و مباني حقوقي 14012 (219) کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
14 سايت 1 شنبه 08:00 – 09:30 سايت 1 ** محمودي فردين تحليل مدارهاي الکتريکي 14012 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
12 سايت 1 شنبه 09:30 – 11:00 سايت 1 ** محمودي فردين اندازه‌گيري الکتريکي 14012 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
10 سايت 1 شنبه 11:00 – 12:30 سايت 1 ** محمودي فردين مباني ديجيتال 14012 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
11 سايت 1 شنبه 14:30 – 16:00 سايت 1 ** محمودي فردين کنترل صنعتي 14012 (234) کارداني پيوسته الکتروتکنيک – برق صنعتي
پرشده محل کلاس برنامه زمانی نام خانوادگی
استاد
نام
استاد
نام درس ترم رشته
21 سايت 2 شنبه 09:00 – 11:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار مباحث ويژه 2 14012 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
11 سايت 2 شنبه 12:00 – 14:00 سايت 2 ** عاشوري مجيد معماري کامپيوتر 14012 (211) کارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژي نرم افزار
9 سايت 2 شنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار روشهاي رسمي در مهندسي نرم افزار 14012 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر
7 سايت 2 شنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار آزمايشگاه نرم افزارهاي گرافيکي 14012 (210) کارداني پيوسته کارداني کامپيوتر
4 سايت 2 شنبه 13:00 – 15:00 سايت 2 ** اکبري سلطاني شهريار هوش مصنوعي و سيستم هاي خبره 14012 (224) کارشناسي کارشناسي پيوسته مهندسي کامپيوتر